GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Działaj

Warto być w SPR

 

 • dla nas na pierwszym miejscu jest sprawa
 • wierzymy w siłę wspólnych działań, dlatego bardzo ważna jest dla nas współpraca różnych organizacji LGBTQ
 • każdy głos liczy się tak samo
 • wszystkie osoby wchodzące w skład organizacji na bieżąco decydują o kierunkach działań, każda osoba może mieć rzeczywisty wpływ
 • stawiamy na równe szanse kobiet, nasz język nigdy nie wyklucza, a kobiety muszą stanowić co najmniej połowę zarządu

Kim jesteśmy

 

Jesteśmy młodsi i starsi, chłopcy i dziewczęta, grubsi i chudsi, mamy czupryny i zakola:) Jesteśmy homo, jesteśmy hetero, jesteśmy bi! Jesteśmy z Torunia i chcemy ZMIANY!

Część spośród nas była zaangażowana w działający wcześniej w Toruniu oddział Kampanii Przeciw Homofobii. Trzy toruńskie festiwale QueerFest - to nasza robota. Na koncie mamy też wystawy "Co gej/lesbijka robi w łóżku" i "Friki, glorie, fantasmagorie", wykłady, konferencje naukowe, panele dyskusyjne, warsztaty dla młodzieży, happeningi uliczne na Dzień Milczenia czy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii.

Co chcemy zrobić

O tym, do czego dążymy, mądrym językiem mówią artykuły 11 i 12 naszego statutu.

Nasze cele:

 1. działania na rzecz prawnej i rzeczywistej równości osób, bez względu na ich orientację seksualną, tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną (a w przypadku wielokrotnej dyskryminacji tych osób - także z uwagi wiek, niepełnosprawność oraz pochodzenie społeczne), w szczególności:
  - upublicznienie dyskusji na temat problemów lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,
   - kształtowanie postaw akceptacji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,
  - zwiększenie reprezentacji społecznej lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,
   - kształtowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,
   - eliminacja nierównego traktowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer przez polskie prawo (dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną),
  - walka z dyskryminacją lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer i przeciwdziałanie przejawom homofobii, bifobii i transfobii w społeczeństwie,
    - przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy fizycznej i psychicznej na tle orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, płci oraz płci społecznej;
 2. propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych, identyfikacji płciowych oraz płci społecznych;
 3. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antydyskryminacyjnego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji;
 4. propagowanie wiedzy o zdrowiu seksualnym, w tym o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności o drogach zakażenia HIV/AIDS.

Metody realizacji celów

 1. wywieranie nacisku metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.);
 2. kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych prawem środków do osób fizycznych, podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych;
 3. udzielanie pomocy prawnej oraz udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw - w granicach przez nie wyznaczonych i w zakresie działalności Stowarzyszenia;
 4. tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, płeć oraz płeć społeczną;
 5. umożliwianie lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, osobom transpłciowym oraz osobom queer adekwatnej reprezentacji we władzach Stowarzyszenia, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do swobodnego
  wyboru władz Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie;
 6. działalność edukacyjna:
  wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności, płci społecznej oraz teorii queer
  organizowanie konferencji i seminariów akademickich,
    starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania w szkołach, zmierzających do usunięcia z nich treści świadczących o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, płeć oraz płećspołeczną,
 7. tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy akceptacji wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych oraz pozytywne wzorce tożsamości seksualnej i identyfikacji płciowej;
 8. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer;
    publikacja raportów dotyczących dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. organizowanie akcji promujących i popularyzujących kulturę otwartą na lesbijki, gejów, osoby biseksualne, osoby trans płciowe oraz osoby queer, a także kulturę wrażliwą naproblemy tych osób;
 11. współpraca z osobami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działania na rzecz równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer, a takze przeciwdziałania dyskryminacji tych osób. 

Dlaczego?


Żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, w którym z zasady ścierają się poglądy, punkty widzenia oraz interesy rozmaitych grup i podmiotów.

Jeśli jesteś osobą homoseksualną, osobą biseksualną, osobą transpłciową lub queer - zapewne czujesz, że nikt nie reprezentuje Twoich interesów, i że nie masz na kogo liczyć, gdy dosięga Cię niechęć otoczenia, dyskryminacja, nienawiść i przemoc, albo gdy odkrywasz, że obowiązujące prawo w ogóle nie przewiduje istnienia ludzi takich, jak Ty. Chcemy to zmienić. Chcemy mówić w Twoim imieniu. Chcemy być po Twojej stronie. Chcemy, żeby Twoje życie w Toruniu i w Polsce oraz Twoja codzienność nie były pełne problemów powodowanych przez homofobiczne otoczenie.


Dla osiągnięcia naszych wspólnych celów potrzebne jest połączenie sił, organizowanie się. W SPR liczymy przede wszystkim na Twoje wsparcie, na Twój udział, na Twoje pomysły, uwagi i spostrzeżenia. Każdy, nawet niewielki udział w pracach i działaniach SPR, jest cenny i ważny.

Osoby zainteresowane działaniem w SPR - piszcie do Agnieszki: zapiszsiedospr@gmail.com