GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

TVPINFO zestawiło LGBT z promocją "Mein Kampf". Reakcja SPR

"Rabiej, działaczka LGBT i wykładowca gender studies promują »Mein Kempf«" - tak (łącznie z literówką) TVP INFO zatytułowała materiał na swojej stronie. Czyżby jakakolwiek osoba LGBT promowała książkę zbrodniarza i twórcy nazizmu, który planował nas zniszczyć? Oczywiście, że nie. O co chodziło w tytule TVP INFO i dlaczego nie powinien był on powstać - SPR wyłożyło w piśmie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz zarządu Telewizja Polska S.A., prosząc te gremia o zajęcie stanowiska i podjęcie działań wobec osób, które przygotowały przedmiotowy materiał.

Toruń, 14 marca 2019 roku

  

Wg rozdzielnika

  

Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowcyh Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wnosi o zajęcie przez Państwa stanowiska i rozważenie podjęcia prawem przewidzianych działań wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za opublikowanie na stronie internetowej TVPINFO artykułu zatytułowanego "Rabiej, działaczka LGBT i wykładowca gender studies promują »Mein Kempf«" 13 marca br. o godz. 10:51, a także odpowiedzialnych za sformułowanie przytoczonego wyżej tytułu. Artykuł jw. jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.tvp.info/41723334/rabiej-dzialaczka-lgbt-i-wykladowca-gender-studies-promuja-mein-kempf?fbclid=IwAR3YSlfe7AarhwMoMd3KE1A7QZDvsbdcWIV9w4TztXYcNrfBntYPXPycICE (wydruk zrzutu ekranu z ww. materiałem w załączeniu).

 

UZASADNIENIE

 

W ocenie Stowarzyszenia tytuł powyższego artykułu wbrew prawdzie przypisuje osobom, których dotyczy i które wskazuje (z nazwiska bądź fragmentu działalności, którą prowadzą), promowanie "Mein Kampf" Adolfa Hitlera. W ocenie Stowarzyszenia taki jest (mimo literówki w słowie "Kampf") odbiór tytułu jw.: powiązanie manifestu hitleryzmu i nazizmu, a zatem – przez skojarzenie z nim – powiązanie nazizmu i hitleryzmu z ujawnionym gejem, działaczką LGBTQ oraz wykładowczynią gender studies, a zatem – przez skojarzenie z nimi – z osobami LGBTQ jako takimi i problematyką gender. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że powyższy efekt nie jest przypadkowy czy niezamierzony, ani nie wynika z niezręcznego czy niefortunnego doboru słów przy tytułowaniu artykułu.

 

Dla wyjaśnienia należy na wstępie podać, że Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie przygotowuje na 11 kwietnia br. premierę spektaklu "Mein Kampf". Wydarzeniami towarzyszącymi premierze miały być trzy spotkania poświęcone "współczesnym przejawom ideologii nacjonalistycznej"; cykl spotkań zatytułowano "Rozmowy o walce. Język. Prawo. Działanie".

 

Pierwsze spotkanie, zatytułowane "Język. Język nienawiści – język faszyzmu" z udziałem Joanny Tokarskiej-Bakir (profesorki nauk humanistycznych, wykładowczyni Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i pracowniczki Instytutu Slawistyki PAN, antropolożki kultury i eseistki), Bożeny Keff (wykładowczyni Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, poetki, pisarki, publicystki i eseistki) oraz Arkadiusza Walczaka (kulturoznawcy, trenera edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), prowadzone przez Julię Minasiewicz (feministkę, antyfaszystkę, działaczkę na rzecz osób LGBTQ związaną z Porozumieniem Kobiet 8 Marca) zaplanowano na 05 marca br.

 

Drugie spotkanie, zatytułowane "Prawo. Walka z faszyzmem w kontekście prawnym", z udziałem Moniki Płatek (profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim, prawniczki, kryminolożki, feministki, nauczycielki akademickiej), Adama Kuczyńskiego (radcy prawnego związanego ze Stowarzyszeniem "NIGDY WIĘCEJ") oraz Pawła Rabieja (publicystę i polityka, od listopada 2018 r. zastępcę prezydenta m.st. Warszawy), prowadzone przez Dawida Winiarskiego, zaplanowano na 12 marca br.

 

Trzecie spotkanie, zatytułowane "Działanie. Faszyzm w praktyce – antyfaszyzm w teorii?", ma się odbyć w dniu premiery spektaklu jako debata po premierze (lista gości nie jest znana, spotkanie ma prowadzić Sebastian Słowiński).

 

Wszystkie powyższe informacje (w tym podane w nawiasach opisy działalności poszczególnych osób) były oraz nadal są dostępne na stronie internetowej Teatru Powszechnego w Warszawie pod adresem www.powszechny.com/aktualnosci/cykl-spotkan-towarzyszacych-premierze-mein-kampf.html, która, co niezrozumiałe, nie została wskazana jako źródło w ww. artykule; zamiast tego jako źródła w ww. artykule wskazano „GPC” oraz niezależna.pl.

 

Odnosząc się do przedmiotu niniejszego wniosku należy zacząć od wskazania, że znakomitej większości osób w Polsce "Mein Kampf" kojarzy się wyłącznie z książką przywódcy III Rzeszy i twórcy nazizmu. To, że "Mein Kampf" oznacza – w przypadku ww. artykułu – ww. spektakl, a nie książkę, z tytułu artykułu nie wynika nawet pośrednio. Nie sposób też przyjąć, że przytłaczająca większość osób, które widziały ww. tytuł, śledziła na bieżąco repertuar warszawskiego Teatru Powszechnego i miała świadomość, że "Mein Kampf" to spektakl. Z ww. tytułu artykułu nie wynika także to, że trzy osoby powołane w tytule uczestniczyły w spotkaniach poświęconych "współczesnym przejawom ideologii nacjonalistycznej", a nie w promocji spektaklu, ani – tym bardziej – promocji książki "Mein Kampf".

 

Nieprzypadkowy wydaje się dobór osób, na które wskazano w tytule ww. artykułu, łącząc je z "promocją »Mein Kampf«". Z przytoczonych wyżej informacji ze strony internetowej Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera wynika, że w spotkaniach poprzedzających premierę miało wziąć udział dziewięć osób, w tym trzy osoby prowadzące poszczególne spotkania. Z tego grona wybrano te, które należą do grup – nie tylko w ostatnim czasie – przedstawianych zwłaszcza przez tzw. prawicową część dyskursu publicznego jako zagrożenie dla społeczeństwa, państwa i kultury: geja, działaczkę LGBTQ i wykładowczynię gender studies. Osoby te reprezentują to, czym od lat straszy znaczna część tzw. prawicy politycznej oraz przychylne jej media, tj. osoby LGBTQ oraz fikcyjną "ideologię gender".

 

Dodać należy, że tylko jedna osoba z wyróżnionej w tytule artykułu trójki osób została wskazana z nazwiska. Przypuszczalnie stało się tak dlatego, że osobą tą był Paweł Rabiej: nie tylko ujawniony gej, ale także opozycyjny polityk, do tego na tyle znany, że jego nazwisko jest rozpoznawalne. Dla wskazania Bożeny Keff i Julii Minasiewicz, których nazwiska nie są powszechnie znane, sięgnięto do działalności tych osób – po to, co pasowało do opisanego wyżej kryterium doboru osób. To, jak można przypuszczać, z tego względu o J. Minasiewicz napisano "działaczka LGBT", a nie np. "antyfaszystka" – choć to właśnie antyfaszystowska działalność J. Minasiewicz ma związek z tematem ww. cyklu spotkań jak i z tematem spotkania, które prowadziła ("Język. Język nienawiści – język faszyzmu"), podczas gdy bycie "działaczką LGBT" takiego związku nie ma. Z tych samych względów, jak się wydaje, o B. Keff napisano "wykładowca gender studies", a nie np. "poetka", "pisarka", "publicystka" czy "eseistka", choć te określenia mają związek z tematem spotkania, w którym uczestniczyła B. Keff ("Język. Język nienawiści – język faszyzmu"), podczas gdy bycie wykładowczynią gender studies takiego związku nie ma.

Jedynie uzupełniająco można wskazać, że w terminie publikacji ww. artykułu spotkania z udziałem B. Keff, J. Minasiewicz i P. Rabieja się odbyły, o czym w artykule nie ma mowy – być może dlatego, że gdyby to przyznano, spotkania trzeba byłoby zrelacjonować, a ich przebieg nie pasowałby do zdania "Rabiej, działaczka LGBT i wykładowca gender studies promują »Mein Kempf«".

 

W świetle powyższego uzasadniony jest wniosek, że tytuł ww. materiału umieszczonego na stronie internetowej TVPINFO został obliczony na stworzenie wrażenia, że osoby związane ze społecznością LGBTQ+ afirmują ideologię nazistowską zawartą w "Mein Kampf".

 

Ponadto należy zauważyć, że tytuł ww. artykułu wprowadza w błąd, gdyż w żaden sposób nie koresponduje z jego treścią. Z artykułu nie wynika, aby ktokolwiek z uczestników lub uczestniczek dyskusji promował ideologię nazistowską. Więcej, w artykule poprzestano na przytoczeniu opisu spektaklu "Mein Kampf" zamieszczonego na stronie internetowej Teatru Powszechnego w Warszawie; wynika z niego jednoznacznie, że zadaniem sztuki jest zbadanie "do jakiego stopnia aktualne są dziś postulaty i idee zapisane przed ponad dziewięćdziesięciu laty". Skoro zatem osoby, które przygotowały ww. artykuł, miały wiedzę o tematyce spektaklu oraz celu cyklu spotkań jw., a mimo tego zatytułowały ww. artykuł "Rabiej, działaczka LGBT i wykładowca gender studies promują »Mein Kempf«", można uznać, że tytuł ten ma cechy manipulacji oraz insynuacji.

 

W nawiązaniu do powyższego Stowarzyszenie wyraża szczególne oburzenie tym, co postrzega jako zestawienie i połączenie w tytule ww. artykułu osób LGBTQ z ideologią nazistowską. Takie zestawienie i połączenie, nawet dokonane nieświadomie, jest skandaliczne, a jeśli nastąpiło świadomie, wymaga szczególnie złej woli. Dla wyjaśnienia powyższego należy przypomnieć, że osoby nieheteronormatywne były poddane systemowej represji przez hitlerowską III Rzeszę, m.in. w obozach koncentracyjnych istniała kategoria więźniów oznaczonych różowymi trójkątami, obejmująca w szczególności nieheteroseksualnych mężczyzn. Przerażające jest, że ktokolwiek mógłby sugerować czy insynuować, że osoby LGBTQ promują zbrodniczą ideologię hitlerowską, która zakładała eliminację osób nieheteronormatywnych.

 

W świetle powyższego Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowcyh Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wnosi jak na wstępie.

 

Z poważaniem

 

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Otrzymują:

  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
  • Rada Mediów Narodowych,
  • Zarząd Telewizja Polska S.A.

Do wiadomości:

  • Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.