GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Konkurs walentynkowy!

SPR organizuje konkurs na najlepsze zdjęcie pod hasłem "Czym dla Ciebie jest miłość?". Zdjęcia uczestniczące w konkursie zostaną opublikowane jako "Instagram Stories" na profilu SPR na Instagramie! Najlepsze zdjęcie zostanie opublikowane na stałe na profilu SPR, a osoba, która je prześle, otrzyma ponadto atrakcyjną nagrodę!

 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na pracowniaroznorodnosci@gmail.com lub za pomocą Instagrama na profil SPR do 13 lutego 2019 roku. Szczegóły konkursu - w regulaminie poniżej.

Regulamin konkursu "Czym dla Ciebie jest miłość?"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu "Czym dla Ciebie jest miłość?", zwanego dalej "Konkursem", jest Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" z siedzibą w Toruniu, ul. Jana Mohna 50H/8, 87-100 Toruń, Polska, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333869 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 956-226-35-60, zwane dalej "SPR".
 2. Celem Konkursu jest wybranie najlepszego, oryginalnego zdjęcia związanego z hasłem "Czym dla Ciebie jest miłość?", przedstawiającego interpretację tego hasła oraz prezentującego przynajmniej osobę wykonującą zdjęcie spośród zdjęć nadesłanych przez osoby uczestniczące w konkursie, dalej zwane "Zdjęciami konkursowymi" lub "Zdjęciem konkursowym".
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, zasady przyznawania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji.

 § 2. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs trwa od 01 lutego 2019 roku do 14 lutego 2019 roku, przy czym termin zgłoszeń do udziału w Konkursie upływa 13 lutego 2019 roku.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu 

 1. Osobą uczestniczącą w Konkursie, zwaną dalej "Osobą uczestniczącą", może być wyłącznie osoba fizyczna, która mieszka na stałe w Polsce i w dniu rozpoczęcia Konkursu miała ukończone 18 lat. Osoby korzystające z członkostwa w SPR mogą wziąć udział w Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie przez Osobę uczestniczącą Zdjęcia konkursowego oraz zgoda Osoby uczestniczącej na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie Zdjęcia konkursowego przez SPR na wszystkich polach eksploatacji istniejących i przyszłych. Zgłoszenie musi nastąpić pocztą elektroniczną na adres pracowniaroznorodnosci@gmail.com lub przez profil SPR w serwisie Instagram i zawierać imię i nazwisko Osoby uczestniczącej, sposób kontaktu SPR z Osobą uczestniczącą oraz zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Osoba uczestnicząca zapoznała się z Regulaminem, zrozumiała Regulamin oraz akceptuje postanowienia Regulaminu, w tym wyraża nieodwołalną zgodę na publikację i wykorzystanie na innych polach przez SPR przesłanego przez siebie Zdjęcia konkursowego albo przesłanych przez siebie Zdjęć konkursowych.
 3. Osoba uczestnicząca może zgłosić dowolną liczbę Zdjęć konkursowych.
 4. Zdjęcie konkursowe nie może: (i) zawierać zwrotów obelżywych ani wulgarnych, (ii) być seksistowskie, homofobiczne, bifobiczne ani transfobiczne, (iii) naruszać przepisów prawa (w tym m.in. nie może być pornograficzne) ani praw autorskich osób trzecich. Ponadto Zdjęcie konkursowe musi spełniać wszystkie zasady umożliwiające publikację zdjęcia w serwisach Instagram i Facebook.
 5. Zgłoszenia niekompletne, tj. nieodpowiadające warunkom opisanym w ust. 2, zgłoszenia dokonane po 13 lutego 2019 roku oraz Zdjęcia konkursowe niezgodne z warunkami określonymi w ust. 4 nie wezmą udziału w Konkursie. O momencie dokonania zgłoszenia decydują data i godzina otrzymania przez SPR zgłoszenia w sposób podany w ust. 2.
 6. Wybrane przez Zarząd SPR Zdjęcia konkursowe spełniające wymagania z ust. 2 i 4 zostaną opublikowane jako "Instagram Stories" na profilu SPR w serwisie Instagram. Ponadto spośród zdjęć, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd SPR wybierze jedno, które zostanie opublikowane na stałe na profilu SPR w serwisie Instagram, a Osoba uczestnicząca, która je przesłała, otrzyma nagrodę za pierwsze miejsce w Konkursie (dalej jako „Osoba nagrodzona”).
 7. Wybory, o których mowa w ust. 6, zostaną poprzedzone konsultacjami, o których mowa w art. 37 ust. 2 Statutu SPR. Wybory, o których mowa w ust. 6, są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.
 8. Z Osobą nagrodzoną SPR skontaktuje się w sposób wskazany w zgłoszeniu tej osoby w terminie do 14 lutego 2019 roku.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14 lutego 2019 roku na profilu SPR w serwisie Instagram i na innych internetowych serwisach społecznościowych SPR.
 10. SPR upubliczni dane osobowe Osoby nagrodzonej wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jej zgody w tym zakresie.
 11. SPR prowadzi bazę zgłoszeń, w której – wyłącznie na czas trwania Konkursu – przechowywane będą następujące dane: Zdjęcie konkursowe, imię i nazwisko Osoby uczestniczącej, dane dotyczące sposobu kontaktu SPR z Osobą uczestniczącą, adres poczty elektronicznej lub nazwa profilu Instagram, z którego nastąpiło zgłoszenie oraz data i godzina otrzymania przez SPR zgłoszenia w sposób podany w ust. 2. Po zakończeniu Konkursu dane przechowywane w bazie zostaną usunięte w sposób trwały.

 § 4. Nagroda 

 1. Osoba nagrodzona otrzyma nagrodę za pierwsze miejsce w Konkursie – wedle wyboru Osoby nagrodzonej w postaci 4 szt. voucherów 3D do wszystkich kin Cinema City i IMAX w Polsce ważnych nie dłużej jak trzy (3) miesiące albo w postaci 4 szt. bonów prezentowych 3D/kuponów 3D ważnych na filmy 2D i 3D do wszystkich kin Multikino w Polsce ważnych nie dłużej jak do 30 czerwca 2019 roku.
 2. Osoba nagrodzona nie może domagać się zamiany przez SPR nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagroda zostanie przesłana Osobie nagrodzonej pocztą na adres przez nią wskazany.
 4. Osoba nagrodzona, która: 1) nie wyraziła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu albo cofnęła taką zgodę przed otrzymaniem nagrody, 2) przez trzydzieści (30) dni od wezwania do tego przez SPR, nie wskaże adresu do przesłania nagrody, traci prawo do nagrody.

 § 5. Odpowiedzialność 

 1. SPR nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Osobę uczestniczącą w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
 2. Osoba uczestnicząca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jej zgłoszenie, w tym Zdjęcie konkursowe, będzie naruszało prawa osób trzecich lub przepisy prawa. SPR nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy Zdjęcie konkursowe narusza ich prawa autorskie.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać wyłącznie oraz pod rygorem nieważności listem poleconym i w formie pisemnej na adres SPR podany w § 1 Regulaminu.
 2. Termin złożenia reklamacji upływa czternaście (14) dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji albo dnia, w którym to zdarzenie powinno było nastąpić, jednak nie później niż 21 lutego 2019 roku.
 3. Reklamacje rozpatruje SPR. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi trzydzieści (30) dni od doręczenia SPR listu poleconego z reklamacją. Rozpatrzenie reklamacji przez SPR jest ostateczne i wiążące.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku SPR informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych podawanych przez Osoby uczestniczące i Osoby nagrodzone jest SPR (dalej zwany „Administratorem”). Inspektor danych osobowych nie został powołany z uwagi na niewypełnienie przez Administratora przesłanek przepisu obligującego Administratora do zrobienia tego (art. 37.1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku).
 • Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do przesłania nagrody oraz dane kontaktowe wskazane przez Osobę uczestniczącą.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Osoby uczestniczącej na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
 • Każda Osoba uczestnicząca i Osoba nagrodzona ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres pracowniaroznorodnosci@gmail.com.
 • Każda Osoba uczestnicząca i Osoba nagrodzona ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SPR. Wycofanie zgody wymaga przesłania stosownego pisma listem poleconym do SPR na adres wskazany w § 1 Regulaminu albo wysłania stosownej wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany powyżej.
 • Dane osobowe Osób uczestniczących i Osoby nagrodzonej będą przechowywane przez okres jednego (1) miesiąca liczony od dnia zakończenia Konkursu.
 • Osobom uczestniczącym i Osobie nagrodzonej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Głównego gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Przesyłając Zgłoszenie, Osoba uczestnicząca potwierdza, że jest wyłącznym twórcą Zdjęcia konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują jej pełne autorskie i prawa majątkowe do Zdjęcia konkursowego.
 2. SPR, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania otrzymanych Zdjęć konkursowych na wszystkich istniejących i przyszłych polach eksploatacji.
 3. SPR przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Zdjęć konkursowych, wprowadzania w nich zmian, a także decydowania o pierwszym publicznym ich udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa jedynie Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych, w tym rozpowszechnianych przez SPR, mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące ani wyczerpujące. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.spr.org.pl.