GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Dalsze wyrazy wsparcia dla ZHP

W związku z nowym atakiem fundacji „Centrum Życia i Rodziny” na ZHP - tym razem w postaci listu wysłanego do prezydenta Dudy, donoszącego m.in. o "propagowaniu wśród dzieci i młodzieży homoseksualizmu i innych dewiacji" - SPR ponownie wyraziło poparcie dla działań Związku. W listach wysłanych do komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej oraz jej 22 hufców dziękujemy za prorównościową i antydyskryminacyjną postawę ZHP, a także za takie cenne inicjatywy, jak ustanowiony w 2017 roku Ruch Programowo-Metodyczny "Harcerstwo dla każdego".

Toruń, 06 listopada 2018 roku

 

hm. Jerzy Gębara

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kujawsko-Pomorska

ul. Dworcowa 56

85-010 Bydgoszcz

Szanowny Panie Komendancie,

 

w związku z:

  • petycją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.teczowezhp.pl/,
  • listem fundacji „Centrum Życia i Rodziny” do Prezydenta RP zawierającym prośbę, aby wpłynął na władze związku i wezwał je „do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu i innych dewiacji oraz permisywnej edukacji seksualnej, oderwanej od norm moralnych, a także pozostałych działań sprzecznych z ideałami założycieli harcerstwa w Polsce” (cytat za depeszą PAP),

a także w nawiązaniu do swojego listu skierowanego 03 października br. do Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracowania Różnorodności” (SPR) wyraża pełne poparcie dla wszelkich działań Związku ukierunkowanych na upowszechnianie rzetelnej wiedzy oraz zrozumienia osób nieheteronormatywnych.

 

W ocenie SPR zarówno ww. petycja jak i list ww. fundacji do Prezydenta RP są krzywdzące dla Związku oraz zawierają nieprawdziwe informacje.

 

Truizmem jest, że osoby LGBTQ stanowią część polskiego społeczeństwa, które nie jest homogeniczne, ale różnorodne. Nieuprawnione i niesprawiedliwe jest wykluczanie osób lub grup społecznych, a także stygmatyzowanie ich tylko dlatego, że określone osoby lub grupy społeczne (np. niektóre środowiska prawicowe czy osoby związane są w ww. fundacją) nie przyjmują do wiadomości ich istnienia czy sprzeciwiają się ich istnieniu i odmawiają im akceptacji.

 

Bardzo nas cieszy, że Związek Harcerstwa Polskiego – o czym świadczą jego działania i zasady zawarte w Statucie ZHP – dostrzega różnorodność społeczeństwa i promuje wzajemne zrozumienie i akceptację bez względu na przynależność rasową, etniczną, narodową, pochodzenie, płeć, wiek czy orientację seksualną, a także tolerancję bez względu na przekonania, światopogląd, wyznanie czy jego brak. Krzewienie wspomnianych postaw jest niezwykle istotne wśród młodych ludzi – szczególnie w dobie Internetu i otwartych granic. W tym kontekście nie sposób też zapomnieć o punktach III oraz IV Prawa harcerskiego, zgodnie z którymi „harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim” oraz „harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”.

 

Dostrzegamy też i doceniamy powołanie przez Naczelnika ZHP – rozkazem L. 10/2017 z 30 września 2017 roku – Ruchu Programowo-Metodycznego „Harcerstwo dla każdego”, którego celami są budowanie programu ZHP w oparciu o różnorodność, krzewienie postawy otwartej na różnorodności, kształtowanie bezpiecznych środowisk na wszystkich poziomach struktury oraz działanie na rzecz osób dyskryminowanych i odczuwających wykluczenie.

 

Z żalem stwierdzamy, że do walki z działaniami Związku w ww. zakresie użyto – w liście do Prezydenta RP oraz w ww. petycji, do której odwołano się w liście – manipulacji i nieprawdy. Uwagę SPR zwróciły w szczególności:

  • wybiórcze posłużenie się Statutem ZHP – przez odwołanie do § 3 ust. 3 zd. pierwsze Statutu oraz pominięcie drugiego zdania § 3 ust. 3, a także celowe zignorowanie tego, że jednym z główny celów Związku jest upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  • określenie transseksualności mianem „choroby według klasyfikacji WHO »ICD-10«” – choć Światowa Organizacja Zdrowia od lat tłumaczy, że ICD, w tym jej aktualna edycja, to jedynie narzędzie statystyczne, a nie „lista chorób”; nadto transseksualność nie zostanie uwzględniona w kolejnej edycji ICD,
  • kłamliwe, a dla osób LGBTQ obraźliwe i poniżające określenie homoseksualności, biseksualności i transseksualności mianem „dewiacji”,
  • kłamliwe oraz obraźliwe dla Związku twierdzenie, że wśród dzieci i młodzieży „propaguje” on „homoseksualizm i inne dewiacje oraz edukację seksualną odrzucającą miłość, wierność, odpowiedzialność, małżeństwo i rodzinę jako kontekst ludzkiej seksualności”, „promuje homoseksualizm i »seksedukację«”, a także że deprawuje dzieci i młodzież,
  • przedstawienie spotkania z urzędującym Prezydentem Miasta Słupska (określonym wyłącznie jako „aktywista homoseksualny Robert Biedroń”) jako elementu „homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży”,
  • ostentacyjny i fałszywy ton „moralnego oburzenia”, w jakim utrzymane są ww. list (por. m.in. fragment, w którym przedstawiono wizję użycia przez instruktorów ZHP „specjalnego proporca, który stanowi oznakę objęcia honorowym protektoratem przez Prezydenta Andrzeja Dudę” podczas przyszłorocznej Parady Równości) oraz ww. petycja.

W ocenie SPR działania ZHP, które „oburzyły” ww. fundację, nie tylko nie są „zdradą wartości moralnych i ideałów przekazanych przez założycieli harcerstwa”, ale walnie przyczyniają się do rozpowszechnienia i wzmocnienia przedmiotowych wartości i ideałów. Absurdalne, kłamliwe oraz wyłącznie podyktowane homofobią osób związanych z ww. fundacją są zarzuty, że Związek „depcze” albo „godzi” w „konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami moralnymi i religijnymi” oraz „promuje homoseksualizm”.

 

List wysłany przez ww. fundację do Prezydenta RP „w przeddzień 100-rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego”, a także ww. internetowa petycja pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w Polsce w zakresie edukacji i upowszechniania otwartości oraz akceptacji dla odmienności, a także jak głęboka i ostentacyjna jest homofobia części społeczeństwa.

 

W naszej ocenie dyskryminacja i nienawiść wynikają przede wszystkim ze strachu przed nieznanym,  a jedyną skuteczną bronią w walce z nimi jest edukacja. Dostrzegamy i doceniamy działania ZHP na tym polu, dziękujemy za nie, a także gorąco zachęcamy i namawiamy do ich kontynuacji. Być może gdyby personel ww. fundacji uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez ZHP, wykazałby się większym zrozumieniem dla otaczającej go rzeczywistości. Mamy niesłabnącą nadzieję, że Państwa działania i postawy zaprocentują powstaniem bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu