GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Apel do Prezydenta RP o wprowadzenie ochrony osób LGBTQ przed hate crimes - w dwudziestą rocznicę śmierci Matthew Sheparda

Matthew Shepard, fot.Gina van Hoof
Matthew Shepard, fot.Gina van Hoof

We wspólnym apelu Fundacja Q, Fundacja Pro Diversity, Lambda Warszawa, Prowincja Równości | Świętokrzyska Inicjatywa LGBT+, Queer UW, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Stowarzyszenie Tęczówka oraz Stowarzyszenie Voces Gaudii wezwały Prezydenta RP do złożenia w sejmie projektu zmiany kodeksu karnego, która rozszerzy ochronę przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na osoby LGBTQ.

 

Analogiczne projekty złożone w VI, VII i VIII kadencji sejmu nie zostały uchwalone.

 

Impulsem oraz inspiracją do skierowania apelu jest przypadająca dziś dwudziesta rocznica śmierci Matthew Sheparda, amerykańskiego studenta i ujawnionego geja.

Toruń, 12 października 2018 roku

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

 

- kierując się wskazaniem zawartym w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, w myśl którego nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny,

- w nawiązaniu do:

 • apeli, wniosków, próśb, projektów ustaw i innych wystąpień kierowanych niemal nieprzerwanie od 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz Rzecznika Praw Obywatelskich do władz państwowych w przedmiocie wprowadzenia ochrony przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu m.in. na orientację seksualną oraz tożsamość płciową osób pokrzywdzonych,
 • prac prowadzonych nad projektami zmiany Kodeksu karnego w ww. zakresie przez Sejm VI kadencji, Sejm VII kadencji oraz Sejm VIII kadencji,
 • zalecenia CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej przyjętego 31 marca 2010 roku,
 • wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 09 lutego 2012 roku ws. Vejdeland i inni przeciwko Szwecji (skarga nr 1813/07), w którym m.in. uznano, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest równie poważna, co dyskryminacja ze względu na "rasę, pochodzenie lub kolor",
 • skierowanej do Polski rekomendacji Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) zawartej w raporcie z 20 marca 2015 roku, by w artykułach 256 i 257 Kodeksu karnego orientacja seksualna i tożsamość płciowa zostały wyraźnie dodane do dóbr chronionych,
 • przyjęcia 22 września 2017 roku, podczas Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka, przez Rząd RP rekomendacji #46 (criminalizing hate crimes on the grounds of age, disability, sexual orientation and gender identity),

- mając na uwadze panujący w naszym kraju od ponad 20 lat klimat przyzwolenia dla nieskrępowanej i niesprowokowanej przemocy psychicznej, w tym agresji słownej, wobec osób LGBTQ,

- z pełną świadomością, że powyższy klimat oraz przemoc psychiczna torują drogę coraz śmielszym aktom przemocy fizycznej wobec osób LGBTQ,

- dostrzegając, że bez działań ustawodawczych niemożliwe będzie postawienie tamy powyższym zjawiskom,

w dwudziestą rocznicę śmierci Matthew Sheparda, dwudziestojednoletniego geja uprowadzonego i zabitego w okolicach Laramie, Wyoming, tj. w rocznicę tragedii, która wstrząsnęła amerykańską opinią publiczną oraz przekonała Kongres Stanów Zjednoczonych do rozciągnięcia ochrony przed przestępstwami motywowanymi uprzedzaniami m.in. na czyny motywowane orientacją seksualną i tożsamością płciową ofiary (Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act z 22 października 2009 roku), a zarazem jednej z setek zbrodni, która pokazuje, że nawet w czasach pokoju w rozwiniętych demokratycznych społeczeństwach nienawiść motywowana uprzedzeniami do osób LGBTQ jest żywa i zbiera tragiczne żniwo,

apelujemy o skorzystanie przez Pana z art. 118 ust. 1 Konstytucji RP i złożenie do laski marszałkowskiej projektu ustawy zmieniającej art. 119, art. 256 i art. 257 Kodeksu karnego i wprowadzającej ochronę przed przestępczością motywowaną uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji płciowej. Wyrażamy przy tym przekonanie, że sprawom w naszym kraju nie można pozwolić zajść tak daleko, jak w USA, że Polska nie może czekać na swojego Matthew Sheparda zanim podejmie zdecydowane działania przeciw homofobicznej, w tym transfobicznej mowie nienawiści i innej przestępczości motywowanej homofobią, w tym transfobią.

 

Niniejszy apel kierują:

 • Fundacja Q,
 • Fundacja Pro Diversity,
 • Lambda Warszawa,
 • Queer UW,
 • Prowincja Równości | Świętokrzyska Inicjatywa LGBT+,
 • Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności,
 • Stowarzyszenie Tęczówka,
 • Stowarzyszenie Voces Gaudii.