GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Popieramy działania ZHP

"Centrum życia i rodziny" zarzuciło Związkowi Harcerstwa Polskiego, że uprawia "indoktrynację homoseksualną"; w zasłużonym ZHP rzekomo zapanowała "homoideologia". Dowody są równie "solidne" co zarzuty - to np. spotkanie harcerek i harcerzy z Prezydentem Miasta Słupska, Robertem Biedroniem. Strach pomyśleć, jaką ideologią musiało pachnieć w ZHP po udziale Mateusza Morawieckie i jego dzieci w zlocie ZHP...

SPR wysłało do władz ZHP list, w którym dziękuje Związkowi za dobrą pracę edukacyjną i wyraża poparcie dla działań ZHP.

Toruń, 02 października 2018 roku

 

hm. Dariusz Supeł

hm. Anna Nowosad

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Marii Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

 

W związku z petycją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.teczowezhp.pl/ Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracowania Różnorodności” (SPR) wyraża poparcie dla działań Związku Harcerstwa Polskiego ukierunkowanych na upowszechnianie rzetelnej wiedzy oraz zrozumienia osób nieheteronormatywnych. W ocenie SPR ww. petycja jest krzywdząca dla Związku oraz zawiera nieprawdziwe informacje.

 

Osoby LGBTQ stanowią część polskiego społeczeństwa, które – wbrew temu, co myślą w tym względzie środowiska prawicowe czy osoby, które zainicjowały ww. petycję – nie jest homogeniczne, ale różnorodne. Nieuprawnione i niesprawiedliwe jest wykluczanie osób lub grup społecznych, a także stygmatyzowanie ich tylko dlatego, że określone osoby lub grupy społeczne nie przyjmują do wiadomości ich istnienia czy sprzeciwiają się ich istnieniu i odmawiają im akceptacji. Bardzo nas cieszy, że Związek Harcerstwa Polskiego – o czym świadczą jego działania i zasady zawarte w Statucie ZHP – dostrzega różnorodność społeczeństwa i promuje wzajemne zrozumienie i akceptację bez względu na przynależność rasową, etniczną, narodową, pochodzenie, płeć, wiek czy orientację seksualną, a także tolerancję bez względu na przekonania, światopogląd, wyznanie czy jego brak. Krzewienie wspomnianych postaw jest niezwykle istotne wśród młodych ludzi – szczególnie w dobie Internetu i otwartych granic.

 

Z żalem stwierdzamy, że do walki z działaniami ZHP w ww. zakresie użyto – w przedmiotowej petycji – manipulacji i nieprawdy. Uwagę SPR zwróciło m.in.:

  • wybiórcze posłużenie się Statutem ZHP – przez odwołanie do § 3 ust. 3 zd. pierwsze Statutu oraz pominięcie drugiego zdania § 3 ust. 3, a także celowe zignorowanie tego, że jednym z główny celów Związku jest upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  • określenie transseksualności mianem „choroby według klasyfikacji WHO »ICD-10«” – choć Światowa Organizacja Zdrowia od lat tłumaczy, że ICD, w tym jej aktualna edycja, to jedynie narzędzie statystyczne, a nie „lista chorób”; nadto transseksualność nie zostanie uwzględniona w kolejnej edycji ICD,
  • nazwanie homoseksualności, biseksualności i transseksualności „dewiacjami”,
  • przedstawienie spotkania z urzędującym Prezydentem Miasta Słupska (określonym wyłącznie jako „aktywista homoseksualny Robert Biedroń”) jako elementu „homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży”,
  • ostentacyjny i fałszywy ton „moralnego oburzenia”, w jakim utrzymana jest ww. petycja.

W ocenie SPR działania ZHP, które „oburzyły” osoby, które zainicjowały ww. petycję, nie tylko nie są „zdradą wartości moralnych i ideałów przekazanych przez założycieli harcerstwa”, ale walnie przyczyniają się do rozpowszechnienia i wzmocnienia przedmiotowych wartości i ideałów. Absurdalne, kłamliwe oraz wyłącznie podyktowane homofobią autorów i autorek petycji są zarzuty, że Związek „depcze konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami moralnymi i religijnymi” oraz „promuje homoseksualizm”.

 

Przedmiotowa petycja uwidoczniła, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w Polsce w zakresie edukacji oraz upowszechniania otwartości i akceptacji dla odmienności. Wyrażamy przekonanie, iż wszelka dyskryminacja i nienawiść powstaje w wyniku strachu przed nieznanym; jedyną skuteczną bronią w walce z nimi jest edukacja. Dostrzegamy i doceniamy działania ZHP na tym polu, dziękujemy za nie, a także gorąco zachęcamy i namawiamy do ich kontynuacji. Być może gdyby autorki i autorzy ww. petycji uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez ZHP, wykazaliby się większym zrozumieniem dla otaczającej ich rzeczywistości. Mamy niesłabnącą nadzieję, że Państwa działania i postawy zaprocentują powstaniem bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku

(-) Artur Eichhorst

osoba wchodząca w skład zarządu

(-) Agnieszka Ryniec

osoba wchodząca w skład zarządu

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu