GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Manifa Toruńska 2017 | 11.03. | 12:00 | Pomnik J. Piłsudskiego

11 marca o 12:00 pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu rozpocznie się Manifa Toruńska 2017. Poniżej przytaczamy tekst "Manifesty 2017", wskazującej cele i przyczyny tegorocznej Manify.

 

MANIFESTA 2017

 

Znowu to samo, siostro i mamo.

 

Jesteśmy złe, jesteśmy wkurzone, jesteśmy wściekłe!

 

Mamy dość dyskryminacji, lekceważenia i pomijania. Od lat politycy i polityczki nie liczą się z potrzebami i prawami kobiet. Obecna władza próbuje drastycznie ograniczyć nasze prawa, chcąc wprowadzić całkowity zakaz aborcji. Podejmowane działania przez partię rządzącą, Kościół Katolicki i środowiska antychoice pod pozorem troski o rodzinę, zmierzają do utrwalenia patriarchatu. Nie chcemy takiego świata, w którym to, co określane jako męskie, jest ważne, a kobiety istnieją po to, by służyć innym. Domagamy się równości dla siebie, dla naszych sióstr, córek, przyjaciółek, partnerek, mam i babć.

 

Feminizm jest potrzebny nie tylko kobietom! Brak równości szkodzi wszystkim. Czarny protest pokazał, że jesteśmy silne, odważne i zdeterminowane. Jesteśmy też solidarne z osobami dyskryminowanymi, wykluczonymi, doświadczającymi przemocy czy opresji. Dlatego protestujemy również dla osób, które nie mogą przemówić własnym głosem i być dziś z nami.

 

Dlatego chcemy, domagamy się, żądamy:

 

 • faktycznego przestrzegania pełni praw reprodukcyjnych

Chcemy, żeby każda z osób miała bezpłatny dostęp do opieki ginekologicznej stosownie do potrzeb. Chcemy powszechnego dostępu do bezpłatnych środków antykoncepcyjnych. Zamiast lekcji religii w szkołach, żądamy zgodnej z aktualną wiedzą naukową edukacji seksualnej. Żądamy prawa do bezwarunkowej, bezpłatnej, bezpiecznej aborcji. Tylko kobieta może decydować o własnym zdrowiu i życiu. W szczególności o tym, czy chce urodzić, czy dokonać terminacji ciąży. Żądamy podmiotowego traktowania ciężarnych w placówkach medycznych. Domagamy się prawa do godnego porodu i przestrzegania Standardu Opieki Okołoporodowej. Żądamy też tych wszystkich praw dla osób transpłciowych.

hasło: Moje ciało to mój wybór

 

 • realnego rozwiązywania problemów społecznych

Chcemy żyć w świecie, w którym różnice w wysokości dochodów pomiędzy ludźmi są niewielkie. Domagamy się walki z bezrobociem i ubóstwem, które zdecydowanie częściej dotykają kobiety, zwłaszcza samodzielne mamy. Sprzeciwiamy się łamaniu praw pracowniczych. Protestujemy przeciwko zatrudnianiu na umowy zlecenia i umowy o dzieło tylko po to, by zwiększyć zyski przedsiębiorców. Protestujemy przeciwko powszechnemu wyzyskowi pracowników, zwłaszcza tych niewykwalifikowanych. Sprzeciwiamy się nierównościom w wysokości zarobków kobiet i mężczyzn. Chcemy systemowego i skutecznego wsparcia społecznego, szczególnie uwzględniającego potrzeby osób doświadczających przemocy, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością czy doświadczających bezdomności. Domagamy się pełnej realizacji konwencji antyprzemocowej i stanowczo sprzeciwiamy się próbom jej wypowiedzenia.

hasło: Równa płaca, równa praca

 

 • prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej

Nieruchomości nie są tylko przedmiotem obrotu na wolnym rynku i lokatą kapitału. Każdy ma prawo do mieszkania w godnych warunkach. Prawo do mieszkania jest prawem człowieka. Dlatego żądamy prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej. Gminy za nasze pieniądze powinny budować mieszkania na wynajem. Mieszkania z publicznego zasobu muszą być niedrogie i dostępne dla wszystkich. Wieloletnie oczekiwanie na lokal socjalny czy komunalny to skandal. Żądamy zaprzestania dzikich reprywatyzacji i nękania lokatorów. Domagamy się zakazu eksmisji na bruk.

hasło: Mieszkanie prawem nie towarem

 

 • walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością

Domagamy się walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Każdy i każda z nas styka się na co dzień pośrednio lub bezpośrednio z takimi osobami. Żądamy przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością i podjęcia działań normalizujących ich życie, zwłaszcza w kwestiach prawa do aktywnego życia seksualnego. Domagamy się systemowych działań zapewniających właściwe wsparcie, opiekę, terapię i rehabilitację na każdym etapie życia. Chcemy poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Chcemy szerszego spojrzenia na problem rodzin dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem downa, niepełnosprawnościami złożonymi. Chcemy wsparcia dla ich matek, które często są zmuszone do rezygnacji z pracy, zainteresowań, przyjaźni i nierzadko są negatywnie oceniane. Niewiedza nie może stać się podstawą do oceny! Żądamy, aby dorosłe osoby z niepełnosprawnością miały możliwość budowania swojej autonomii oraz integracji ze społeczeństwem.

hasło: Każdy inny, wszyscy równi

 

 • realnego wspierania rodzicielstwa

500+ nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z rodzicielstwem. Żądamy prawa do rodzicielstwa wolnego od ocen, krytyki i rad. Domagamy się uznania, że rodzina to nie tylko mama tata i dzieci. Tworzą ją także samodzielne mamy czy ojcowie oraz dwie mamy czy dwóch ojców, rodziny partnerskie czy patchworkowe z każdym zestawem dorosłych troszczących się o dziecko z pokrewieństwem czy bez. Domagamy się organizacji powszechnego systemu opieki dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Alimenty są potrzebne dzieciom, dlatego domagamy się ich skutecznego egzekwowania. Żądamy działań, ułatwiających łączenie sprawowania opieki nad bliskimi z pracą zawodową. Domagamy się dostępu do procedury in vitro dla wszystkich, którzy chcą być rodzicami. Chcemy też akceptacji dla osób świadomie niedecydujących się na rodzicielstwo. Społeczeństwo łatwo wybacza rezygnację ojcom i prawie nigdy nie akceptuje świadomego podjęcia takiej decyzji przez matkę.

hasło: Każda rodzina ma prawo istnienia, wsparcia, szacunku i zrozumienia

 

 • walki z rasizmem i ksenofobią

Chcemy, żeby obcokrajowcy czuli się w Polsce bezpiecznie. Nie zgadzamy się na jakąkolwiek przemoc i agresję wobec innych. Stanowczo protestujemy przeciwko agresji wobec osób wyróżniających się ubiorem, kolorem skóry czy językiem. Zdecydowanie potępiamy wszelkie akty agresji wobec obcokrajowców. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez polityków i media języka nienawiści i pogardy. Domagamy się podjęcia zdecydowanych działań przeciwko ksenofobii i rasizmowi. Jakakolwiek religia i tradycja nie mogą być usprawiedliwieniem dla uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Stanowczo sprzeciwiamy się dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

hasło: Polska biała tylko zimą

 

 • równouprawnienia osób LGBT+

Marzymy o świecie, w którym nasze związki będzie definiowała miłość, a nie płeć. Żądamy możliwości formalizacji związków osób tej samej płci wraz z prawem do adopcji dzieci. Domagamy się wprowadzenia ustawy o uzgodnieniu płci. Żądamy walki z dyskryminacją stereotypami i uprzedzeniami wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych.

hasło: Miłość, równość, solidarność

 

 • realnego rozdziału kościoła od państwa

Nie chcemy żyć w państwie wyznaniowym, w którym władza publiczna konsultuje wszystkie decyzje z Episkopatem. Świeckość państwa wynika wprost z Konstytucji RP. Chcemy, żeby ateizm czy wiara inna niż katolicka nie było powodem do dyskryminacji. Mamy dość władzy biskupów, dlatego domagamy się realnego rozdziału państwa od Kościoła i wypowiedzenia konkordatu. Domagamy się, żeby szkoła uczyła kreatywnego rozwiązywania problemów i poruszania się we współczesnym świecie, a nie religii. Domagamy się wycofania lekcji religii ze szkół i pełnego finansowania nauczania religii ze środków kościelnych. Sprzeciwiamy się działalności organizacji skrajnie konserwatywnych i seksistowskich. Żądamy powszechnego i realnego prawa do apostazji. Domagamy się, żeby, Kościół przestał przechowywać i przetwarzać dane osobowe apostatów. Stanowczo sprzeciwiamy się finansowaniu kościelnych inicjatyw z naszych wspólnych pieniędzy.

hasło: Kościół plus rząd to wielki błąd

 

 • równościowej edukacji

Domagamy się otwartej edukacji na każdym etapie kształcenia. Chcemy edukacji, która uskrzydla i rozwija, uwrażliwia na problemy marginalizowanych grup, łączy, a nie dzieli. Domagamy się wspierania wszystkich wyborów edukacyjnych dzieci, a nie tylko tych stereotypowo związanych z ich rolami płciowymi.

hasło: Równa szkoła od przedszkola

 

 • walki z seksizmem

Domagamy się walki z otwartym i agresywnym seksizmem w przestrzeni publicznej, mediach i reklamie. W patriarchalnym świecie kultura i sztuka zawiera w sobie ukryty i jawny seksizm. Chcemy refleksji nad kulturą, tworzoną głównie z męskiego punktu widzenia dla białych osób płci męskiej, zamożnych, heteroseksualnych i wykształconych. Domagamy się docenienia i reprezentacji kobiet w literaturze, sztuce i kulturze. Żądamy włączenia refleksji nad kulturową tożsamością płci do programu wszystkich studiów akademickich. Żądamy wprowadzenia powszechnej genderowej edukacji w przedszkolach i szkołach.

hasło: Kiedyś własnością, teraz władczynią. Wczorajsza muza, dzisiaj twórczynią

 

 • troski o środowisko naturalne

Domagamy się troski o środowisko naturalne w każdym aspekcie. Żądamy zdecydowanych działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Żądamy wprowadzenia bezwzględnego zakazu polowań, uboju rytualnego, chowu przemysłowego i hodowli zwierząt futerkowych. Domagamy się zaprzestania masowej wycinki drzew na terenach zielonych i w miastach.

hasło: Okaż kulturę, chroń naturę

 

Nie chcemy żyć w świecie, w którym płeć, sprawność, klasa społeczna, orientacja seksualna, przynależność etniczna, miejsce zamieszkania czy wysokość dochodu określają nasze życie. Duże zmiany zaczynają się od małych kroków. Realia społeczne i polityczne są wyjątkowo trudne, dlatego solidarność i siostrzeństwo są nam dziś bardzo potrzebne. Niech ta złość i wściekłość uwolniona na czarnym proteście zmieni się w energię do działania. Za rok chcemy stanąć razem, by świętować i cieszyć się – nie po to by walczyć.