GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Organizacje pozarządowe apelują o odrzucenie zmian Prawa o zgromadzeniach

Senat w czasie obrad (fot. tvp.info)
Senat w czasie obrad (fot. tvp.info)

Publikujemy ważny apel skierowany do senatorek i senatorów przez organizacje pozarządowe (lista aktualna na chwilę publikacji na naszej stronie) dot. uchwalonej trzy dni temu zmiany Prawa o zgromadzeniach.

Stanowisko organizacji pozarządowych

w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

 

02 grudnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

 

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 roku w Warszawie.

 

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

 

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

 

Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.

 

Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

 

Amnesty International Polska

Fundacja e-Państwo

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Instytut Spraw Publicznych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności"

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych