GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

KONKURS! Wymyśl hasło dla SPR!

Z okazji zbliżającej się dziesiątej rocznicy rozpoczęcia w Toruniu działalności antyhomofobicznej SPR organizuje konkurs na hasło przewodnie (motto, maksymę) dla siebie. Osoby, które zgłoszą trzy najlepsze propozycje hasła dla SPR zostaną zaproszone do Torunia na obchody ww. rocznicy oraz otrzymają nagrody - pakiety wejściówek na wszystkie seanse do kin Multikino/Silver Screen albo Cinema City/IMAX!

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na pracowniaroznorodnosci@gmail.com do 02 lutego br. Szczegóły konkursu - w regulaminie poniżej.

 

Regulamin konkursu „Wymyśl hasło dla SPR!”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Wymyśl hasło dla SPR!", zwanego dalej "Konkursem", jest Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" z siedzibą w Toruniu, ul. Jana Mohna 50H/8, 87-100 Toruń, Polska, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333869 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 956-226-35-60, zwane dalej "SPR".

2. Celem Konkursu jest wybranie trzech propozycji hasła przewodniego (motta) dla SPR, zwanego dalej "hasłem", nawiązujących bezpośrednio do celów oraz działalności SPR opisanych w Statucie Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności", zwanego dalej "Statutem". Statut dostępny jest na stronie internetowej www.spr.org.pl/statut.

3. SPR nie gwarantuje ani nie zapewnia, że którakolwiek ze zgłoszonych propozycji hasła zostanie wykorzystana.

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, zasady przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.

§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 19 stycznia 2016 roku do 19 marca 2016 roku, przy czym termin zgłoszeń do udziału w Konkursie upływa 02 lutego 2016 roku.

§ 3. Warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu

1. Osobą uczestniczącą w Konkursie, zwaną dalej "Osobą uczestniczącą", może być wyłącznie osoba fizyczna, która mieszka na stałe w Polsce i w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat. Osoby korzystające z członkostwa w SPR mogą wziąć udział w Konkursie.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie przez Osobę uczestniczącą propozycji hasła oraz zgoda Osoby uczestniczącej na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie jej propozycji hasła SPR na wszystkich polach eksploatacji istniejących i przyszłych. Zgłoszenie musi nastąpić pocztą elektroniczną na adres pracowniaroznorodnosci@gmail.com i zawierać propozycję hasła, imię i nazwisko Osoby uczestniczącej, sposób kontaktu SPR z Osobą uczestniczącą oraz zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym. Dokonanie zgłoszenia oznacza, że Osoba uczestnicząca zapoznała się z Regulaminem, zrozumiała Regulamin oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

3. Osoba uczestnicząca może zgłosić dowolną liczbę propozycji hasła.

4. Propozycja hasła:

1) musi być w języku polskim,

2) nie może zawierać zwrotów obelżywych ani wulgarnych,

3) nie może być homofobiczna, bifobiczna ani transfobiczna,

4) nie może naruszać przepisów prawa ani praw autorskich osób trzecich.

5. Zgłoszenia niekompletne, zgłoszenia dokonane po 02 lutego 2016 roku oraz propozycje hasła niezgodne z warunkami określonymi w ust. 4 nie biorą udziału w Konkursie. O momencie dokonania zgłoszenia decydują data i godzina otrzymania przez SPR zgłoszenia w sposób podany w ust. 2.

6. Spośród Osób uczestniczących, których zgłoszenie odpowiada wymaganiom Regulaminu, Zarząd SPR wybierze jedną, która otrzyma nagrodę za pierwsze miejsce w Konkursie, jedną, która otrzyma nagrodę za drugie miejsce w Konkursie oraz jedną, która otrzyma nagrodę za trzecie miejsce w Konkursie, zwane dalej razem "Osobami nagrodzonymi".

7. Wybór, o którym mowa w ust. 6, zostanie poprzedzony konsultacjami, o których mowa w art. 37 ust. 2 Statutu. Wybór, o którym mowa w ust. 6, jest ostateczny i nie wymaga uzasadnienia.

8. Z Osobami nagrodzonymi SPR skontaktuje się w sposób wskazany w zgłoszeniach tych osób w terminie do 04 lutego 2016 roku.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 06 lutego 2016 roku w Toruniu podczas obchodów dziesiątej rocznicy rozpoczęcia w Toruniu działalności antyhomofobicznej – w miejscu i o godzinie, które zostaną przekazane przez SPR Osobom nagrodzonym. SPR zapewnia Osobom nagrodzonym zwrot kosztów przejazdu z ich miejsca zamieszkania do Torunia na ww. obchody oraz zapewnia zakwaterowanie w hotelu w Toruniu na dobę hotelową rozpoczynającą się 06 lutego 2016 roku. Udział w ww. obchodach nie jest warunkiem otrzymania nagrody.

10. SPR upubliczni wizerunek Osób nagrodzonych oraz ich dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu ich zgody w tym zakresie.

11. SPR prowadzi bazę zgłoszeń, w której – wyłącznie na czas trwania Konkursu – przechowywane będą następujące dane: propozycja hasła, imię i nazwisko Osoby uczestniczącej, dane dotyczące sposobu kontaktu SPR z Osobą uczestniczącą, adres poczty elektronicznej, z którego nastąpiło zgłoszenie oraz data i godzina otrzymania przez SPR zgłoszenia w sposób podany w ust. 2. Po zakończeniu Konkursu dane przechowywane w bazie zostaną usunięte w sposób trwały.

§ 4. Nagrody

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

1) jedna nagroda za pierwsze miejsce w Konkursie – wedle wyboru Osoby nagrodzonej: w postaci 10 szt. voucherów 3D do wszystkich kin Cinema City i IMAX w Polsce ważnych minimum trzy miesiące albo w postaci 10 szt. bonów ważnych na filmy 2D i 3D do wszystkich kin Multikino i Silver Screen w Polsce ważnych do 30 czerwca 2016 roku,

2) jedna nagroda za drugie miejsce w Konkursie – wedle wyboru Osoby nagrodzonej: w postaci 7 szt. voucherów 3D do wszystkich kin Cinema City i IMAX w Polsce ważnych minimum trzy miesiące albo w postaci 7 szt. bonów ważnych na filmy 2D i 3D do wszystkich kin Multikino i Silver Screen w Polsce ważnych do 30 czerwca 2016 roku,

3) nagroda za trzecie miejsce w Konkursie – wedle wyboru Osoby nagrodzonej: w postaci 5 szt. voucherów 3D do wszystkich kin Cinema City i IMAX w Polsce ważnych minimum trzy miesiące albo w postaci 5 szt. bonów ważnych na filmy 2D i 3D do wszystkich kin Multikino i Silver Screen w Polsce ważnych do 30 czerwca 2016 roku.

2. Osoba nagrodzona nie może domagać się zamiany przez SPR nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane Osobom nagrodzonym pocztą na adres przez nie wskazany.

4. Osoba nagrodzona, która:

1) nie wyraziła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu albo cofnęła taką zgodę przed otrzymaniem nagrody,

2) przez trzydzieści (30) dni od wezwania do tego przez SPR:

a) nie dokona wyboru nagrody, o którym mowa w ust. 1,

b) nie wskaże adresu do przesłania nagrody,

traci prawo do nagrody.

§ 5. Odpowiedzialność

1. SPR nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Osobę uczestniczącą w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.

2. Osoba uczestnicząca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jej zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub przepisy prawa. SPR nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy propozycja hasła przewodniego dla SPR zgłoszona w Konkursie narusza ich prawa autorskie.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać wyłącznie oraz pod rygorem nieważności listem poleconym i w formie pisemnej na adres SPR podany w § 1 Regulaminu.

2. Termin złożenia reklamacji upływa czternaście (14) dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji albo dnia, w którym to zdarzenie powinno było nastąpić, jednak nie później niż 02 kwietnia 2016 roku.

3. Reklamacje rozpatruje SPR. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi sześćdziesiąt (60) dni od doręczenia SPR listu poleconego z reklamacją. Rozpatrzenie reklamacji przez SPR jest ostateczne i wiążące.

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Osoby uczestniczące i Osoby nagrodzone jest SPR. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wyłącznie w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do przesłania nagrody oraz dane kontaktowe wskazane przez Osobę uczestniczącą.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.

4. Każda Osoba uczestnicząca i Osoba nagrodzona ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych należy zwrócić się listem poleconym i w formie pisemnej do SPR na adres wskazany w § 1 Regulaminu. Odpowiedź zostanie wysłana w terminie trzydziestu (30) dni od doręczenia SPR listu poleconego. 

5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres pracowniaroznorodnosci@gmail.com.

6. Każda Osoba uczestnicząca i Osoba nagrodzona ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SPR. Wycofanie zgody wymaga przesłania stosownego pisma listem poleconym do SPR na adres wskazany w § 1 Regulaminu albo wysłania stosownej wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany w ust. 5.

 

§ 8. Prawa autorskie

1. Przesyłając Zgłoszenie, Osoba uczestnicząca potwierdza, że jest wyłącznym twórcą propozycji hasła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują jej pełne autorskie prawa majątkowe do propozycji hasła.

2. SPR, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania nagrodzonych propozycji haseł na wszystkich istniejących i przyszłych polach eksploatacji.

3. SPR przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych propozycji haseł, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych propozycji haseł oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nagrodzonych propozycji haseł.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa jedynie Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych, w tym rozpowszechnianych przez SPR, mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące ani wyczerpujące. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.spr.org.pl.