GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans

Adam Bodnar i Krzysztof Śmiszek (fot. SPR)
Adam Bodnar i Krzysztof Śmiszek (fot. SPR)

Po kilkumiesięcznej przerwie w Warszawie odbyło się spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans. Gościem koalicji podczas części spotkania był nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania działalności koalicji w okresie od jej poprzedniego spotkania. Omówiono - także w kontekście ich kontynuowania albo ponownego podjęcia - działania, które nie zakończyły się sukcesem.


Główny nacisk na spotkaniu położono na ustalenie planów koalicji na najbliższe miesiące. Koalicja powstała w 2009 roku jako platforma organizacji zaniepokojonych brakiem wdrożenia przez Polskę przepisów antydyskryminacyjnych Unii Europejskiej (za co Polsce groziły wielomilionowe kary ze strony Komisji Europejskiej); prace nad odnośną ustawą, sposób, w jaki ją przyjęto, wątpliwości, jakie wywołała i nadal wywołuje, a także potrzeba jej zmiany oraz sprawienia, żeby przestała być martwym prawem, to okoliczności, które zapewniały i nadal zapewniają koalicji najwięcej zajęcia. Przygotowany przez ekspertki i ekspertów koalicji projekt nowelizacji ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie został uchwalony przez sejm kończącej się kadencji; w kolejnej kadencji trzeba będzie go ponownie złożyć. Krytyczny stosunek koalicji do ww. ustawy znalazł wyraz także we wniosku do Rzeczniczki Praw Obywatelskich o zaskarżenie przedmiotowego aktu prawnego do Trybunału Konstytucyjnego; koalicja planuje ponowić powyższy wniosek do RPO. Było to jedno z zagadnień omówionych z Adamem Bodnarem, świeżo zaprzysiężonym RPO, który wziął udział w części spotkania koalicji. W jej trakcie A. Bodnar opowiedział o swoich zamiarach i pomysłach (w tym planach kadrowych), obejmujących m.in. kwestie poruszone podczas spotkania z organizacjami LGBTQ kilka dni wcześniej.


Spotkanie koalicji odbyło się w Stacji Muranów i trwało ponad cztery godziny. Na spotkaniu reprezentowane były m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja TUS, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Koalicja Karat, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Projekt: Polska, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Fundacja "Vis Maior", a z organizacji LGBTQ - Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza (po raz pierwszy na spotkaniu koalicji) i SPR.


Organizację i prowadzenie spotkania zapewniło Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, które jest koordynatorem koalicji.