GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Rusza Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

Pod matronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich Komenda Główna Policji utworzyła Policyjną Platformę Przeciw Nienawiści. W Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie nowej inicjatywy, która ma stanowić odpowiedź na wzrost zachowań motywowanych uprzedzeniami, w tym homofobią. Spiritus movens PPPN jest Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka, mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter organizacyjny; zebranym przedstawiono pomysł PPPN oraz jego genezę. K. Łaszkiewicz wspomniał przy tym o szeregu inicjatyw policyjnych, zmierzających do lepszej ochrony grup narażonych na dyskryminację i przestępstwa motywowane uprzedzeniami, w tym o:

 • ustanowieniu pełnomocników i pełnomocniczek Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Ochrony Praw Cżłowieka (mija 10 lat od ich ustanowienia),
 • zmianie zasad rekrutacji do Policji, obliczonych na niedopuszczenie do służby osób z uprzedzeniami,
 • kursach, szkoleniach i warsztatach, przekazujących policjantkom i policjantom podstawową wiedzę z zakresu praw człowieka oraz z zakresu rozpoznawania przestępstw z nienawiści (w tym drugim zakresie przeszkolono 70 tys. osób),
 • wprowadzeniu systemu wczesnej interwencji, pozwalającego reagować na uprzedzenia przejawiane przez policjantów i policjantki,
 • Żywych Bibliotekach, które odbyły się w KWP w Bydgoszczy,
 • poradniku "Po pierwsze cżłowiek".

PPPN ma być kontynuacją ww. działań. K. Łaszkiewicz wspomniał przy tym, że Platforma wpisuje się w priorytety MSW na 2014 rok, określone przez min. Barłomieja Sienkiewicza, takie jak przeciwdziałanie przestępczości powodowanej nienawiścią rasową i ksenofobią.

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści ma działać w "ruchomym" składzie: osoba reprezentująca RPO, osoba reprezentująca Kancelarię Premiera - Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, osoby reprezentujące stronę społeczną - organizacje pozarządowe, osoby reprezentujące Policję i MSW; gościnnie udział w pracach i spotkaniach PPPN będą brały inne osoby (wymieniono w tym kontekście inne służby mundurowe, zwłaszcza Straż Graniczną).

Prezentacja PPPN przez K. Łaszkiewicza
Prezentacja PPPN przez K. Łaszkiewicza

Wśród celów PPPN K. Łaszkiewicz wymienił integrację dotychczasowych działań w zakresie walki z przestępczością motywowaną uprzedzeniami, wymianę dobrych praktyk, utworzenie laboratorium dobrych pomysłów, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, organizację debat społecznych, warsztatów eksperckich i wspólnych kampanii społecznych, rozpoznawanie nowych form i metod działania osób popełniających przestępstwa z nienawiści, obrazowanie działań wykrywczych i wspólne wypracowywanie efektywnych metod rozpoznawania profili osób popełniających przestępstwa z nienawiści, przybliżanie środowisku policyjnemu pracy edukacyjnej – wizyty w szkołach policyjnych, a także rozmowy z detektywami bezpośrednio zajmującymi się przedmiotową tematyką.

K. Łaszkiewicz określił granice działania PPPN:

 • dyskusje na temat problemów realnych do rozwiązania przez Policję,
 • unikanie dyskusji na tematy legislacyjne pozostające poza obszarem ustawowych zadań Policji (np. ubój rytualny czy rozszerzenie ochrony prawnokarnej z art. 119, 256 i 257 kk na grupy obecnie niechronione),
 • wyjaśnianie konkretnych zdarzeń lub incydentów z udziałem Policji (Platforma nie będzie komisją rozpartującą skargi ani zażalenia na Policję).

Po przedstawieniu celów, założeń organizacyjnych i ograniczeń Platformy przeprowadzono w tym zakresie dyskusję. Zebranym rozdano ankiety, w których mają wyrazić oczekiwania, przedstawić pomysły oraz zaproponować konkretne zadania, którymi ma się zająć PPPN. Kolejne spotkanie Platformy zaplanowano wstępnie na przełom marca i kwietnia.

Na dzisiejszym spotkaniu w biurze RPO spotkały się osoby z:

 • organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", Towarzystwa Interwencji Prawnej, Fundacji MultiOcalenie, Stowarzyszenia "Kampania Przeciw Homofobii", Stowarzyszenia "Lambda-Warszawa", Transfuzji, Fundacji na rzecz Osób Transpłciowych oraz SPR,
 • Muzeum Historii Żydów Polskich,
 • administracji rządowej - Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • biura RPO, w tym pan Ryszard Czerniawski, Zastępca Rzeczniczki Praw Człowieka, oraz pan Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
 • Policji - w tym kilku pełnomocników Komendantów Wojewódzkich ds. Ochrony Praw Człowieka.

Uznano za niezbędne, aby w kolejnym spotkaniu PPPN wzięły udział osoby reprezentujące Prokuraturę Generalną oraz prokuratury terenowe.