GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Apele SPR ws. zmian ukraińskiego prawa

W związku z pracami, które toczą się w Radzie Najwyższej Ukrainy nad wprowadzeniem w tym kraju zakazu "propagowania homoseksualizmu", Pracownia Różnorodności skierowała dwa apele:

  • do polskich władz - o interwencję dyplomatyczną w tej sprawie,
  • do ukraińskich władz - o zaprzestanie tych prac.

Publikujemy tekst obu apeli oraz zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne do kierowania analogicznych apeli.

Toruń, 11 października 2012 roku

 

Sz. P. Ewa Kopacz

Marszałkini Sejmu

 

Sz. P. Maria Zuba

Przewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej

 

Sz. P. Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych

 

Szanowna Pani Marszałkini, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Ministrze,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" zwraca się do Państwa w sprawie głosowania w Radzie Najwyższej Ukrainy nad projektem ustawy oznaczonym numerem 8711 (data złożenia projektu: 20 czerwca 2011 roku). Jest to projekt nowelizacji pięciu ustaw, w tym ukraińskiego kodeksu karnego, której celem jest wprowadzenie zakazu "propagowania homoseksualizmu", przy czym projekt nie określa, na czym polega "propagowanie" – co daje bardzo szerokie możliwości interpretacyjne. Złamanie zakazu ma być zagrożone grzywną oraz karą pozbawienia wolności. 02 października 2012 roku odbyło się pierwsze czytanie przedmiotowego projektu, który w głosowaniu uzyskał poparcie zdecydowanej większości deputowanych; drugie (i zarazem ostatnie) czytanie ma nastąpić niebawem. Aby nowelizacja weszła w życie musi zostać podpisana przez Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy oraz przez Prezydenta Ukrainy.

 

Pomimo poparcia, jakie nowelizacja uzyskała w Radzie Najwyższej, szereg osób publicznych z Ukrainy, w tym ze sfer rządowych, wyraziło obawy, że uchwalenie w/w prawa zaszkodzi Ukrainie na arenie międzynarodowej. Wątpliwości co do uchwalenia w/w ustawy ujawnił nawet Wołodymyr Łytwyn, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Nowelizację potępiły organizacje międzynarodowe (m.in. Amnesty International i prestiżowa International Commission of Jurists), Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka a także – głównie za pośrednictwem internetu – dziesiątki tysięcy osób z całego świata.

 

Jak trafnie wskazało Biuro Wysokiego Komisarza, projektowana nowelizacja stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań Ukrainy w zakresie fundamentalnych praw człowieka, zwłaszcza w obszarze wolności wypowiedzi i dostępu do informacji, wynikających w szczególności z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dodać należy, że projektowana nowelizacja będzie wprost dyskryminować osoby homoseksualne, co jest naruszeniem przepisów ukraińskiej konstytucji – zwłaszcza jej art. 24, zakazującego dyskryminacji.

 

W opisanej sytuacji zwracamy się do Państwa o podjęcie działań, które zapobiegną przyjęciu przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy wg projektu numer 8711. Uważamy, że w sprawie tak oczywistej a zarazem dotyczącej najbardziej podstawowych praw i wolności – które zniweczy projektowana ustawa – władze naszego kraju nie mogą milczeć ani pozostać obojętne. Wzywamy Państwa do zaapelowania do właściwych władz ukraińskich, aby nie doszło do przyjęcia w/w ustawy; liczymy w tym względzie przede wszystkim na wykorzystanie kontaktów między Sejmem RP a Radą Najwyższą.

 

Oczekując Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie, pozostajemy

 

z poważaniem

 

/-/ Monika Dąbrowska

osoba wchodząca w skład zarządu

 

/-/ Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Apel ws. Ukrainy
Apel ws. Ukrainy (11.10.2012).jpg
JPG Image 299.2 KB

Toruń, 11 października 2012 roku

 

Sz. P. Markijan Malskyj

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Al. J.Ch. Szucha 7

00-580 Warszawa

 

Ekscelencjo Ambasadorze,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności", pozarządowa organizacja zajmująca się walką z dyskryminacją ze względu na płeć, tożsamość płciową oraz orientację seksualną, apeluje za Pana pośrednictwem do władz ukraińskich, a w szczególności do deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, w sprawie głosowania nad projektem ustawy oznaczonym numerem 8711 (data złożenia projektu: 20 czerwca 2011 roku). Jest to projekt nowelizacji pięciu ustaw, w tym ukraińskiego kodeksu karnego, której celem jest wprowadzenie zakazu "propagowania homoseksualizmu", przy czym projekt nie określa, na czym polega "propagowanie" – co daje bardzo szerokie możliwości interpretacyjne. Złamanie zakazu ma być zagrożone grzywną oraz karą pozbawienia wolności. 02 października 2012 roku odbyło się pierwsze czytanie przedmiotowego projektu, który w głosowaniu uzyskał poparcie zdecydowanej większości deputowanych; drugie czytanie ma nastąpić niebawem.

 

Wskazujemy, że przedmiotową nowelizację potępiły organizacje międzynarodowe (m.in. Amnesty International oraz International Commission of Jurists), Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka a także – głównie za pośrednictwem internetu – dziesiątki tysięcy osób z całego świata.

 

Jak trafnie wskazało Biuro Wysokiego Komisarza, projektowana nowelizacja stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań Ukrainy w zakresie fundamentalnych praw człowieka, zwłaszcza w obszarze wolności wypowiedzi i dostępu do informacji, wynikających w szczególności z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dodać należy, że projektowana nowelizacja będzie wprost dyskryminować osoby homoseksualne, co jest naruszeniem przepisów ukraińskiej konstytucji – zwłaszcza jej art. 24, zakazującego dyskryminacji.

 

Nasze Stowarzyszenie niniejszym apeluje do władz ukraińskich, w szczególności do Rady Najwyższej Ukrainy, o zaniechanie prac nad projektem ustawy numer 8711.

 

Uważamy, że uchwalenie w/w ustawy uderzy w oczywiste i fundamentalne prawa człowieka. Przyjęcie tej ustawy będzie ogromnym cywilizacyjnym i kulturowym krokiem wstecz dla Ukrainy. Mamy świadomość, że – jak pokazują badania opinii publicznej – większość ukraińskiego społeczeństwa jest niechętna osobom homoseksualnym. Jednak zamiast utrwalać taki stan rzeczy przy pomocy zakazu „propagowania homoseksualizmu” władze Ukrainy powinny zmieniać tę sytuację – działaniami oświatowymi oraz szerzeniem akceptacji społecznej. Należy mieć świadomość, że ustawowa dyskryminacja osób homoseksualnych nie wzmocni ukraińskiego społeczeństwa ani państwa – ona może je tylko osłabić, utrwalając homofobię i wykluczenie społeczne osób homoseksualnych. Zmiana prawa wg projektu numer 8711 zaszkodzi też międzynarodowemu wizerunkowi Ukrainy, ukazując ją jako kraj, w którym prawa człowieka są deptane przez samego ustawodawcę.

 

Licząc, że Ekscelencja przekaże nasz apel i powyższe uwagi właściwym władzom ukraińskim, pozostajemy

 

z poważaniem

 

/-/ Monika Dąbrowska

osoba wchodząca w skład zarządu

 

/-/ Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Do wiadomości:

  • Grażyna Maria Bernatowicz, podsekretarzyni stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00 580 Warszawa;
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarzyni stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00 580 Warszawa.
Apel ws. Ukrainy (ambasada)
Apel ws. Ukrainy (11.10.2012)(ambasada).
JPG Image 335.6 KB