GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Apel Koalicji ws. konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i budżetu na 2013 rok

Publikujemy apel, który Koalicja Na Rzecz Równych Szans - nieformalna platforma do której należy 47 organizacji pozarządowych, w tym SPR - skierowała do władz publicznych. Dotyczy on świeżo ratyfikowanej konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uwzględnienia wynikających z niej zobowiązań w budżecie państwa na 2013 rok.

Warszawa, 13 września 2012 r.


Sz. P.
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Sz. P.
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów
Sz. P.
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Sz. P.
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

 

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

 

W związku z niedawnym ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (dalej jako „Konwencja”), Koalicja na Rzecz Równych Szans zwraca się do Państwa z apelem o ujęcie w planowanym na 2013 r. budżecie państwa środków niezbędnych do prawidłowego wdrożenia postanowień Konwencji. Konwencja wprowadza wysokie standardy ochrony praw osób niepełnosprawnych oraz – jako zasadę przewodnią – równe traktowanie i zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu niepełnosprawności. a także nakłada na państwa-strony szereg zobowiązań. Ich realizacja nie może nastąpić bez zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych, o co apelujemy. Apel ten jest tym bardziej aktualny, że dwa dni przed ratyfikowaniem Konwencji Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2013 rok. Zakłada on, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszą się z 747.686.000 zł w 2012 roku do 745.939.000 zł. Choć PFRON nie jest jedynym narzędziem realizowania polityki wobec osób niepełnosprawnych, to projektowane zmniejszenie środków budżetowych dla Funduszu jest – w świetle ratyfikacji Konwencji – sygnałem niepokojącym.

 

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 2 Konwencji, państwa-strony zobowiązane są do wyznaczenia niezależnego organu monitorującego wdrażanie przepisów tej międzynarodowej umowy. Jak wynika z informacji dostępnych publicznie (m. in. informacje ze strony internetowej RPO), mandat ten w warunkach polskich otrzymać ma Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Zwracamy uwagę, że w ślad za nadaniem tych nowych, bardzo ważnych, kompetencji powinny pójść dodatkowe środki finansowe na ich praktyczną realizację. Sytuacja, w której krajowy organ ds. monitorowania wdrażania Konwencji nie otrzyma dodatkowych środków na te cele, będzie musiała być postrzegana jako niewypełnienie zobowiązań wynikających z Konwencji.

 

W związku z powyższym, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, apelują o zaplanowanie w budżecie państwa na 2013 r. środków finansowych umożliwiających poprawną realizację nowych obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. Dołączamy tym samym do apelu Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, która podczas uroczystej ratyfikacji Konwencji w dniu 6 września br. w Kancelarii Prezydenta RP zaapelowała wezwała do tego, aby jej nowe obowiązki jako organu monitorującego implementację Konwencji zabezpieczone zostały odpowiednim finansowaniem, tak, by Konwencja nie stała się pustą deklaracją, ale silnym prawem.

 

Przypominamy w tym zakresie, że już ustawa z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 roku, Nr 254, poz. 1700) nałożyła na RPO bardzo szerokie kompetencje oraz obowiązki. Odnotowany od wejścia w życie tej ustawy wzrost wydatków na działalność RPO był nieproporcjonalny do skali i zakresu tych kompetencji i obowiązków: w 2010 roku RPO otrzymała z budżetu 33.645.000 zł, w 2011 roku – 35.424.000 zł, a w 2012 roku – 38.019.000 zł. Na 2013 rok Rada Ministrów planuje przyznać RPO 42.818.000 zł. W ocenie Koalicji nie jest to kwota pozwalająca wywiązywać się RPO z dotychczasowych zadań, niezwykle poszerzonych w/w ustawą. Nie ulega też dla nas wątpliwości, że w/w kwota nie pozwoli RPO na właściwe wykonywanie nowych kompetencji i obowiązków, wynikające w ratyfikowanej Konwencji,

 

W świetle powyższego rewizja projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, zwiększająca wydatki na w/w cele, jest wskazana, o co niniejszym apelujemy.

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład Koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem prac Koalicji.

Do wiadomości:

  • prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
  • Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
  • Dariusz Rosati, Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
  • Kazimierz Mariusz Kleina, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
  • Michał Seweryński, Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita"
Kampania Przeciw Homofobii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Lambda Warszawa
Amnesty International
Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
Forum Żydów Polskich
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacji "Vis Maior"
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Fundacja "Pies Przewodnik"
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Fundacja Generacja
Fundacja Centrum Praw Kobiet