GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Organizacje LGBTQ interweniują w sprawie rejestracji znaków graficznych NOP

W związku z doniesieniami medialnymi mówiącymi o rejestracji przez Narodowe Odrodzenie Polski szeregu znaków graficznych, m.in. tzw. krzyża celtyckiego oraz homofobicznego „zakazu pedałowania” organizacje LGBTQ postanowiły wspólnie interweniować u Prokuratora Generalnego.

Treść listu wystosowanego wspólnie przez Kampanię Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundację Transfuzja oraz Fundację Autonomia oraz SPR:

 

* * *

Warszawa, 23.11.2011

Sz. P. Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Dot. sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie - VII Wydziału Rejestrowego, sygn. akt VII MS Rej EWP Zm 77/09

Szanowny Panie Prokuratorze,

Podpisane niżej organizacje działające na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji ze zdumieniem i oburzeniem przyjęły informację o zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Rejestrowy jako symboli Narodowego Odrodzenia Polski znaków krzyż celtycki, "zakaz pedałowania", orła w koronie z rózgami liktorskimi, krzyż i miecz.

Uważamy, iż rejestracja jako symboli partii powyższych znaków graficznych, stanowi naruszenie prawa, w szczególności konstytucyjnego zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), oraz stanowiących fundament porządku prawnego zasad współżycia społecznego. Znak "zakaz pedałowania" jest też obsceniczny i jego publiczne prezentowanie narusza dobre obyczaje i może być uznane za nieobyczajny wybryk lub nieprzyzwoity rysunek (art. 140 i 141 kodeksu wykroczeń) i wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym (art. 51 par. 1 kw).


W naszej opinii znaki te, w szczególności krzyż celtycki i "zakaz pedałowania" są znakami powszechnie rozpoznawanymi jako propagujące nienawiść ze względów rasowych, narodowościowych oraz orientacji seksualnej. Znaczenie tych symboli nie może być odczytywane w oderwaniu od działalności oraz programu partii jednoznacznie wskazujących na jej nacjonalistyczny charakter, odwołujących się do retoryki faszystowskiej. W programie NOP-u (Deklaracja Trzech Pozycji, pkt.2) napisano, że "zarówno aborcja jak homoseksualizm są złem absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu boskiemu oraz negują dawanie życia". W tym kontekście znak "zakaz pedałowania" jest przejawem nawoływania do nienawiści, choć niestety do tej pory wśród przesłanek przestępstw z art. 256 i 257 kk nie ma orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Natomiast z całą pewnością znak ten narusza godność osób
należących do mniejszościowej grupy społecznej i w tym sensie jest
sprzeczny z prawem.

W naszej opinii przypadek rejestracji przez Sąd Okręgowy jako symboluNOP "zakazu pedałowania" potwierdza konieczność uzupełniania kodeksu karnego o zakaz przestępstw nienawiści motywowanych orientacją i tożsamością seksualną, wiekiem, płcią i niepełnosprawnością, o co od lat zabiega Kampania Przeciw Homofobii  Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności.

Podpisane niżej organizacje zawracają się więc o zaskarżenie przez prokuraturę postanowienia sądu o zarejestrowaniu nowych symboli NOP.

Z poważaniem

Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii;
Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
Monika Serkowska, Fundacja Autonomia;
Wiktor Dynarski, Fundacja Transfuzja;
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności

Do wiadomości:
- prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

* * *