GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Kalendarium pewnej wędrówki

Zanim wydawnictwo Rubikon wprowadziło zmiany do gimnazjalnego podręcznika "Wędrując ku dorosłości" upłynąć musiało kilka miesięcy. Historia podręcznika i starań SPR o jego zmianę jest na tyle intrygująca, że zamieszczamy ją w formie kalendarium ze skanami korespondencji.

1999
Ukazuje się najwcześniejsze wydanie "Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum", które udało się znaleźć SPR. Do wykazu podręczników szkolnych wpisane pod numerem 190/99 po opinii m.in. rzeczoznawcy dr Józefa Augustyna. Książka zawiera fragment: "Dążność do zaspokojenia popędu seksualnego może przybierać formy zniekształcone. Należą do nich: homoseksualizm, biseksualizm, ekshibicjonizm, narcyzm, pedofilia, kazirodztwo, sadyzm, masochizm. Homoseksualizm to zaburzenie popędu płciowego, wyrażające się w kierowaniu pożądania seksualnego do osób tej samej płci. (...) Przyczyny tego zaburzenia tkwią w nieprawidłowo ukształtowanej osobowości, co może się wiązać ze źle funkcjonującym układem rodzinnym lub zaburzeniami hormonalnymi w okresie płodowym". W tamtym wydaniu podręcznika znalazł się też fragment, który już wówczas był bzdurą oraz homofobiczną insynuacją: "Nakłanianie nieletnich do kontaktów homoseksualnych jest sądownie karalne (Kodeks karny art. 168, 170, 175, 176)".
W powyższym brzmieniu podręcznik dotrwał do 2009 roku.

Skan – strona wydanego wówczas podręcznika
Skan – strona wydanego wówczas podręczni
JPG Image 215.1 KB

23.12.2008
Zmienia się tzw. podstawa programowa (właściwie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17; bez zmian obowiązuje do dziś) i wszystkie podręczniki - także do wychowania do życia w rodzinie - muszą ponownie przejść procedurę dopuszczenia do użytku szkolnego. Wydawnictwo Rubikon przygotowuje nowe wydanie "Wędrując ku dorosłości", które zawiera odrębny rozdział "Homoseksualizm".

22.06.2009
Nowe wydanie "Wędrując ku dorosłości" zostaje wpisane do ministerialnego wykazu podręczników pod numerem 205/2009. Dopuszczenie do użytku szkolnego nastąpiło po opiniach dr hab. J. Augustyna, dr Urszuli Dudziak i dr Gabrieli Olszowskiej.

Skan – wydanie podręcznika z 2009
Skan – wydanie podręcznika z 2009.pdf
Adobe Acrobat Document 549.2 KB

styczeń 2010
Pierwsze sygnały w SPR, że "Wędrując ku dorosłości" to podręcznik homofobiczny.

lipiec 2010
Fundacja Wolnej Myśli apeluje do MEN ws. "Wędrując ku dorosłości".

sierpień 2010
MEN odpowiada Fundacji Wolnej Myśli, że apel dotyczy podręcznika z 1999 roku, nieaktualnego od 2009 roku.

20.08.2010
SPR występuje do Elżbiety Radziszewskiej rządowej pełnomocniczki ds. równego traktowania, ws. "Wędrując ku dorosłości". Bardzo długa lista zarzutów dotycząca w zasadzie całego rozdziału "Homoseksualizm"; SPR punkt po punkcie wskazuje insynuacje, sugestie, nieprawdy i braki podręcznika. Konkluzja: podręcznik należy wycofać, bo stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 roku, Nr 89, poz. 730), zgodnie z którym każdy podręcznik musi uwzględniać aktualny stan wiedzy naukowej.

Skan – pismo do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania
Skan – pismo do Pełnomocniczki Rządu ds.
Adobe Acrobat Document 113.3 KB

25.08.2010
"Gazeta Wyborcza" publikuje tekst Aleksandry Lewińskiej "Homoseksualiści z przymusu albo z wyboru" nt. nieprawdy ujawnionej przez SPR w "Wędrując ku dorosłości".

Skan – artykuł w Gazecie Wyborczej
Skan – artykuł w Gazecie Wyborczej.tif
Tagged Image File 193.6 KB

09.09.2010
Elżbieta Radziszewska zawiadamia SPR, że "w obecnej formie fragmenty podręcznika dotyczące osób nieheteroseksualnych budzą wątpliwości" i że MEN zwróciło się do rzeczoznawców o wypowiedź odnośnie zarzutów SPR.

Skan – odpowiedź Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania ws. Wędrując ku dorosłości
Skan – odpowiedź Pełnomocniczki Rządu ds
JPG Image 2.1 MB

październik 2010
Po doniesieniach mediów nt. działań SPR pojawiają się - kierowane do MEN – wystąpienia "w obronie" podręcznika. 12 października pismo przysyła Fundacja "Wiedzieć Jak". 19 i 20 października pojawiają się listy od osób prywatnych (identycznej treści, wg wzoru, który można było pobrać z internetu i uzupełnić swoimi danymi). "Wędrując ku dorosłości" jest broniony m.in. wyrwanym z kontekstu cytatem z książki "Przekleństwo Androgyne. Transsesksualizm: mity i rzeczywistość" prof. Kazimierza Imielińskiego i dr Stanisława Dulko z 1990 roku.

Skan – pismo fundacji „Wiedzieć Jak” w obronie podręcznika
Skan – pismo fundacji „Wiedzieć Jak” w o
Tagged Image File 46.3 KB
Skan – pismo Gabrieli Kowalczewskiej-Kawali – w obronie podręcznika
Skan – pismo Gabrieli Kowalczewskiej-Kaw
Tagged Image File 47.3 KB
Skan – pismo Mariana Szczepanowicza – w obronie podręcznika
Skan – pismo Mariana Szczepanowicza – w
Tagged Image File 44.6 KB

21. października 2010

Skan – monit SPR w MEN ws. podręczników
Skan – monit SPR w MEN ws. podręczników.
Adobe Acrobat Document 43.1 KB

listopad 2010
SPR kontaktuje się z dr S. Dulko i uzyskuje od niego pisemne stanowisko ws. m.in. charakteru i źródeł homoseksualności, które przesyła do MEN; podobnie jest w przypadku pozostałych gołosłownych twierdzeń podniesionych w obronie podręcznika, którym SPR przeciwstawia konkrety i ustalenia nauki.
W międzyczasie SPR monituje MEN odnośnie zajęcia stanowiska ws. podręcznika  - próbujemy się dowiedzieć, którym rzeczoznawcom przekazano nasze zastrzeżenia oraz jaki mają termin na wypowiedzenie się w tej sprawie.

Skan – pismo SPR do MEN ws. wystąpienia fundacji „Wiedzieć Jak”
Skan – pismo SPR do MEN ws. wystąpienia
Adobe Acrobat Document 66.9 KB
Skan – pismo SPR do MEN ws. wystąpień osób prywatnych ws. podręcznika
Skan – pismo SPR do MEN ws. wystąpień os
Adobe Acrobat Document 49.1 KB
Skan – monit SPR w MEN, ponowne przesłanie pisma
Skan – monit SPR w MEN, ponowne przesłan
Adobe Acrobat Document 43.2 KB

26.11.2010
MEN zawiadamia SPR, że zastrzeżenia przekazano do rozpatrzenia tym samym osobom, które opiniowały "Wędrując ku dorosłości" w 2009 roku, że osoby te podtrzymały swoje pozytywne opnie o podręczniku, że za zasadne uznano jedynie uwagę o niewłaściwym przywołaniu przepisów kodeksu karnego a "rzeczoznawca dr hab. Józef Augustyn wskazał ponadto na potrzebę zmiany niektórych sformułowań dotyczących homoseksualizmu". Pojawia się informacja, że do 15 grudnia 2010 roku wydawnictwo Rubikon złoży wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w nowym brzmieniu.

Skan – odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. „Wędrując ku dorosłości”
Skan – odpowiedź Ministerstwa Edukacji N
Tagged Image File 35.7 KB

02.02.2011
SPR docieka, jakie "sformułowania dotyczące homoseksualizmu" zostaną zmienione oraz na jakich zasadach odbywa się wybór osób opiniujących podręczniki - spośród rzeczoznawców i rzeczoznawczyń wpisanych na listę MEN. SPR wskazuje też, że obecne przepisy nie pozwalają osobom opiniującym podręczniki pozostawać z wydawcą "w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości" co do ich bezstronności. Okazuje się, że dr J. Augustyn nie tylko opiniował wcześniejsze wydanie "Wędrując ku dorosłości", ale także był współautorem innego podręcznika wydanego przez Rubikon - "Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" z 2002 roku. SPR pyta także, czy MEN nie ma wątpliwości odnośnie bezstronności innej osoby, która opiniowała "Wędrując ku dorosłości" - dr U. Dudziak, która była współautorką książki "Wychowanie do życia w rodzinie - Słownik pojęć" (Rubikon, 2004). SPR indaguje również, czemu zastrzeżenia do "Wędrując ku dorosłości" przekazano tym samym osobom, które wcześniej pozytywnie zaopiniowały ten podręcznik.

Skan – pismo do MEN ws. rzeczoznawców i zmian podręcznika
Skan – pismo do MEN ws. rzeczoznawców i
Tagged Image File 273.6 KB

02.03.2011

Skan – monit, ponowne wysłanie pisma z 02.02.2011 do Ministerstwa Edukacji Narodowej
Skan – monit, ponowne wysłanie pisma z 0
Tagged Image File 270.3 KB

04.03.2011
MEN zawiadamia SPR, że osoby opiniujące podręcznik otrzymały pismo SPR z 20 sierpnia 2010 roku, artykuł A. Lewińskiej z 25 sierpnia 2010 roku oraz pismo E. Radziszewskiej z 09 września 2010 roku - i na tej podstawie odniosły się do zarzutów SPR wobec "Wędrując ku dorosłości". MEN wyjaśniło też, że dr J. Augustyn "wskazał na potrzebę podkreślenia problematyczności terapii reparatywnej u osób homoseksualnych, w związku z tym zmianę w temacie "Zawrócić z drogi…". Zaproponował także dopracowanie sformułowań w temacie "Przyczyny homoseksualizmu", które ze względu na skrótowość opisu zagadnienia mogą być źle interpretowane przez uczniów. Oprócz tego MEN tłumaczy, czemu - w jego ocenie – dr J. Augustyn i dr U. Dudziak nie naruszają wymogu bezstronności. Do SPR trafia też informacja od wydawnictwa Rubikon odnośnie planowanych zmian w podręczniku, złożona w MEN jeszcze w grudniu 2010 roku ("Wprowadzono istotne zmiany dot. treści zawartych w rozdziale zatytułowanym "Homoseksualizm"").

Skan – odpowiedź MEN ws. rzeczoznawców i zmianach podręcznika
Skan – odpowiedź MEN ws. rzeczoznawców i
Adobe Acrobat Document 169.7 KB

27.03.2011
SPR wskazuje na nieścisły i niepełny charakter odpowiedzi MEN w części dotyczącej osób opiniujących podręczniki i badania ich bezstronności. Pismo trafia do wiadomości do Julii Pitery, Pełnomocniczki Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych.

Skan – pismo w sprawie niepełnej odpowiedzi MEN
Skan – pismo w sprawie niepełnej odpowie
Tagged Image File 132.5 KB

29.04.2011
MEN przesyła SPR zwoje ostateczne stanowisko ws. osób opiniujących podręczniki.

 

Skan – odpowiedź MEN ws. niepełnej odpowiedzi
Skan – odpowiedź MEN ws. niepełnej odpow
Adobe Acrobat Document 180.8 KB

19.06.2011
SPR zbiera wszystkie swoje wątpliwości nt. ęmechanizmuę opiniowania podręczników i przesyła je J. Piterze.

Skan – Julia Pitera ws. rozporządzenia o podręcznika
Skan – Julia Pitera ws. rozporządzenia o
Adobe Acrobat Document 55.6 KB

20.06.2011

Skan – nowa wersja podręcznika „Wędrując ku dorosłości”
Skan – nowa wersja podręcznika „Wędrując
Adobe Acrobat Document 180.8 KB