GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Jak się tego NIE robi w kujawsko-pomorskiem

Antydyskryminacja w województwie? Nie tak prędko, w nieznanym jeszcze zakresie i tylko w administracji rządowej. Samorząd wojewódzki postanowił uniknąć "faworyzowania" osób nieheteroseksualnych i równym traktowaniem zajmować się nie będzie.


W czerwcu pojawiła się informacja o nominacji Doroty Hass na funkcję koordynatorki ds. równego traktowania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Nominacja jest częścią programu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia", który Elżbieta Radziszewska, rządowa pełnomocniczka ds. równego traktowania, wdraża we wszystkich urzędach wojewódzkich oraz szeregu instytucji centralnych dzięki funduszom z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SPR wyraziło chęć współpracy z Dorotą Hass i poprosiło ją o odpowiedź na kilka pytań. Z nadesłanego pisma wynika m.in., że:

  • D. Hass będzie łączyć nową funkcję z dotychczasową (szefuje Wydziałowi Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim);
  • "nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej komórki w Urzędzie" dla obsługi nowej funkcji, bo zadania z nią związane "przypisane są regulaminowo do Wydziału Polityki Społecznej" (co rodzi obawę, że tematem będą się zajmować "wszyscy" w Wydziale, czyli – w efekcie – nikt),
  • finansowanie pochodzić będzie z budżetu województwa oraz programu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia";
  • D. Hass będzie monitorować zasadę równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji w Urzędzie Wojewódzkim, przeciwdziałać naruszeniom tej zasady (prawdopodobnie tylko w obrębie Urzędu Wojewódzkiego, ale za to na podstawie wszystkich przepisów antydyskryminacyjnych, w tym także Konstytucji RP i kodeksu pracy) i prowadzić szkolenia nie tylko dla personelu Urzędu, ale także administracji samorządowej;
  • do realizacji zadań D. Hass będzie mieć narzędzia "zgodne z kompetencjami i działaniami" Urzędu (szczegółów nie podano, nie wiadomo więc, jak będzie przebiegała np. reakcja na naruszenie zasady równego traktowania);
  • informację o powołaniu koordynatorki będzie można znaleźć na dwóch stronach internetowych – siecrownosci.gov.pl oraz Urzędu; bez odpowiedzi pozostało, w których mediach i w jakich miejscach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym – w jakich instytucjach publicznych – będzie można dowiedzieć się, że w Urzędzie funkcjonuje koordynatorka ds. równego traktowania oraz jakie są jej kompetencje; pomysły, jak rozpropagować informację o powołaniu koordynatorki i jej kompetencjach, mają pojawić się "po odbyciu cyklu szkoleń dla Koordynatorów" (mają się odbyć w 2011 roku);
  • plany i priorytety działalności do końca 2011 roku a także działania dotyczące osób LGBTQ i wspieranie inicjatyw dotyczących osób LGBTQ zostaną określone "po szkoleniach na temat "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia"" (mają się odbyć w 2011 roku). 

Program "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" zainicjowano w sposób szczególny: E. Radziszewska obwieściła, że "takiego projektu nie realizował dotąd żaden z europejskich rządów" (co wydaje się – oględnie mówiąc – grubą przesadą) oraz skorzystała z okazji, żeby zganić ""nową emancypację" środowisk, które optują bez ustanku np. za aborcją "na życzenie"" i "wiecznie postępową", "zideologizowaną ponad wszelką miarę "emancypacyjną"" retorykę, na której niesprecyzowane osoby "zbijają kapitał polityczny". Dużo bardziej stonowana, choć miejscami oględna i niekonkretna odpowiedź Doroty Hass, daje nadzieję, że – choć nieprędko, niezbyt szybko i w nieznanym jeszcze zakresie – na szczeblu wojewódzkim "coś drgnie" odnośnie równego traktowania.

Przed zmianami broni się natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jeszcze w 2009 roku, w ramach konsultacji programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi, SPR zgłosiło m.in. pomysł utworzenia komórki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Początkowo wydawało się, że z propozycja została odrzucona, a późniejszy wspólny apel Lambdy Bydgoszcz i SPR w tej sprawie pozostanie bez odzewu. Tymczasem w kwietniu 2010 roku Urząd Marszałkowski zwrócił się do obu organizacji z prośbą o przybliżenie mu  "rozmiaru zjawiska zagrożenia dyskryminacją osób z różną orientacją seksualną oraz jego form", jakie rejestruje się w Polsce i w województwie. Obszerna odpowiedź wysłana została w maju 2010 roku.

Dopiero w lipcu tego roku, po serii monitów, Lambda Bydgoszcz i SPR otrzymały odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Wynika z niej, że argumenty i dane przedstawione Urzędowi cechowały "ogólnikowy charakter oraz niedostatki metodologiczne". Urząd stwierdził też, że "orientacyjne dane, iż osoby o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej stanowią 2-7% każdej społeczności nie są potwierdzone żądnymi wiarygodnymi wynikami badań statystycznych czy socjologicznych". Nie bardzo wiadomo, jaki związek ma ta kwestia z wcześniejszą prośbą Urzędu o przybliżenie mu "rozmiaru zjawiska zagrożenia dyskryminacją osób z różną orientacją seksualną", ani czy oznacza to, że Urząd kwestionuje występowanie osób LGB w społeczeństwie lub oczekuje, że w województwie kujawsko-pomorskim nastąpi pierwszy w historii świata masowy coming out, co umożliwi "wiarygodne" ustalenie liczby osób LGB. Prawdziwym clou pisma z Urzędu okazało się stwierdzenie, że "ustanowienie pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną uczyniłoby z tej grupy osób grupę faworyzowaną jeśli chodzi o pozycję społeczną". Po dokładnym przewertowaniu korespondencji SPR i Lambdy Bydgoszcz z Urzędem nie udało nam się nigdzie znaleźć wniosku, prośby czy postulatu, aby ustanowić ?pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną?. Począwszy od września 2009 roku mowa była wyłącznie o komórce ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek a także status społeczny i status ekonomiczny – a nie tylko ze względu na orientację seksualną. To Urząd Marszałkowski – w kwietniu 2010 roku – zapytał o przybliżenie mu ?rozmiaru zjawiska zagrożenia dyskryminacją osób z różną orientacją seksualną oraz jego form?, jakie rejestruje się w Polsce i w województwie. Propozycja Lambdy Bydgoszcz i SPR zawsze dotyczyła problemu dyskryminacji z różnych względów i nie ograniczała się do orientacji seksualnej. Po tej zaskakującej wypowiedzi Urzędu Marszałkowskiego oba stowarzyszenia naradzą się nad stosowną ripostą.

Monit wysłany do Urzędu Marszałkowskiego przez SPR i Lambdę Bydgoszcz – 16 kwietnia 2011
monit wysłany do Urzędu Marszałkowskiego
Adobe Acrobat Document 474.8 KB
Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego – 20 lipca 2011
odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego – 20 l
JPG Image 252.0 KB
Pytania SPR do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 lipca 2011
pytania SPR do Kujawsko-Pomorskiego Urzę
Adobe Acrobat Document 51.0 KB
Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego: strona 1
odpowiedź Urzędu Wojewódzkieg - strona 1
JPG Image 297.9 KB
Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego: strona 2
odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego - strona
JPG Image 175.6 KB