GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przestępstw z nienawiści

We czwartek doszło do spotkania reprezentacji Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi popierającymi projekt nowelizacji kodeksu karnego w zakresie tzw. przestępstw z nienawiści.

 

Podczas ponadgodzinnego spotkania stronę organizacji antydyskryminacyjnych reprezentowały osoby z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Pogotowia "Niebieska Linia", Otwartej Rzeczpospolitej, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampanii Przeciw Homofobii (która wnioskowała w ministerstwie o zorganizowanie spotkania) oraz Pracowni Różnorodności. Ministerstwo reprezentowały cztery osoby, w tym dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, doradca ministra i członek gabinetu politycznego ministra.

Na wstępie organizacje pozarządowe zreferowały założenia projektu nowelizacji art. 119 § 1, art. 256 § 1 i art. 257 kodeksu karnego. Wskazano przy tym na poparcie, jakiego dla kierunku zmian przepisów karnych opisanego w projekcie wyrazili m.in. Andrzej Seremet (Prokurator Generalny), prof. Zbigniew Ćwiąkalski, a także uczestnicy niedawnej toruńskiej konferencji poświęconej przestępczości z nienawiści w Polsce – prof. Marian Filar i przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Rzeczniczki Praw Obywatelskich.

Organizacje pozarządowe z zadowoleniem przyjęły deklarację, że ministerstwo uważa projekt zmian w kodeksie karnym za ciekawy i ważny oraz że jest gotowe do dyskusji o nim. Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego zwrócił uwagę, że projekt posiada obszerne i wszechstronne uzasadnienie, zawierające ważkie argumenty merytoryczne i praktyczne, poparte wynikami badań i analiz, a także zaleceniami instytucji i organizacji międzynarodowych, czym korzystnie wyróżnia się wśród projektów poselskich (projekt otrzymał taki status po jego przekazaniu przez organizacje pozarządowe klubowi SLD). Przedstawiciele ministerstwa nie mieli zastrzeżeń ani do idei projektu ani do rozszerzenia katalogu przesłanek ochrony przed przestępstwami z nienawiści o płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełną sprawność ani orientację seksualną. Podczas spotkania doszło też do ciekawej dyskusji nad zmianą redakcyjną przepisu art. 256 § 1 kk proponowaną w projekcie.

Jak wskazano, rolą ministerstwa w procedowaniu nad projektem (złożonym dziś do laski marszałkowskiej) będzie przygotowanie stanowiska Rady Ministrów. Stanowisko to zostanie oparte na opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Nawiązując do pochodzących z 2009 roku wypowiedzi ministerstwa ws. postulowanych zmian kodeksu karnego, które stwierdzały brak przesłanek zmiany prawa, przedstawiciele ministerstwa stwierdzili, że nie są związani wcześniejszymi stanowiskami w tej sprawie. Wskazano przy tym, że od 2009 roku sytuacja uległa zmianie, że ministerstwo nie musi zajmować "kostycznego" stanowiska, że jest otwarte na dyskusję i że będzie się kierować opinią Komisji Kodyfikacyjnej w tej sprawie. Dodano, że na 2011 rok Komisja Kodyfikacyjna zaplanowała kompleksowy przegląd funkcjonowania kodeksu karnego i że przy tej okazji może w jej łonie dojść do pogłębionej dyskusji nad reformą art. 256 i 257 kk.