GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Długo oczekiwana odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP

Dziś, po 269 listach wysyłanych do Prezydenta RP dzień po dniu od jego zaprzysiężenia, SPR otrzymało odpowiedź z jego kancelarii.

Dla przypomnienia: 08 sierpnia 2010 roku SPR wysłało swój pierwszy list adresowany do Bronisława Komorowskiego. List zawierał poniższe pytania:

 • Czy podpisałby Pan ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich dostępnych tak dla par osób różnej płci jak i dla par osób tej samej płci, nie będących małżeństwami, wprowadzającą:
   - uroczyste zawarcie związku w urzędzie stanu cywilnego oraz rozwiązanie związku wyłącznie na mocy orzeczenia sądu,
   - możliwość zmiany i łączenia nazwisk,
   - zmianę stanu cywilnego,
   - status osoby najbliższej w rozumieniu Kodeksu karnego,
   - obowiązek: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wzajemnej wierności, współdziałania dla dobra rodziny założonej przez zawarcie związku (w tym pracy we wspólnym gospodarstwie domowym) oraz opieki nad dzieckiem drugiej osoby,
   - możliwość przysposobienia dziecka drugiej osoby oraz możliwość wspólnego przysposobienia dziecka,
  ustawową wspólność majątkową,
   - obowiązek alimentacji po rozstaniu,
  możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
   - opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn w ramach I grupy podatkowej,
  dziedziczenie ustawowe,
   - prawo do informacji o stanie zdrowia drugiej osoby gdy jest ona nieprzytomna,
   - prawo do otrzymania zwłok drugiej osoby i pochowania ich,
   - odprawę pośmiertną i rentę rodzinną po śmierci drugiej osoby?
 • Czy podpisałby Pan nowelizację Konstytucji RP oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwiającą zawieranie małżeństw przez pary osób tej samej płci?
 • Czy podpisałby Pan nowelizację Kodeksu karnego rozszerzającą katalog przesłanek ochrony przed przestępstwami z nienawiści, tak, aby obejmował on płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność?
 • Czy podpisałby Pan ustawę o korekcie płci biologicznej osób transseksualnych do ich płci psychicznej, upraszczającą procedurę zmiany aktu urodzenia, wymiany dokumentów tożsamości oraz przewidującą, że korekta płci biologicznej jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia?
 • Czy podpisałby Pan ustawę wprowadzającą zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność (m.in. w zakresie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, dostępu do usług i towarów oraz najmu lokali), do czego zobowiązuje Polskę członkostwo w Unii Europejskiej?
 • Czy – Pana zdaniem – władze polskie powinny aktywniej przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową?

  Kolejne listy były wysyłane codziennie. Dziś wysłano list nr 269. Dziś też dotarła do nas – datowana na 04 kwietnia 2011 roku – odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP. Zamieszczamy jej skan. I – tymczasem – nie komentujemy.
Odpowiedź prezydenta
Prezydent1.jpg
JPG Image 345.0 KB