GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

III robocze spotkanie Koalicji Na Rzecz Równych Szans

Wczoraj w warszawskim centrum konferencyjnym "Zielna" odbyło się robocze spotkanie Koalicji Na Rzecz Równych Szans. Spotkanie zdominowały kwestie dalszej działalności Koalicji wobec wejścia w życie "ustawy antydyskryminacyjnej" oraz spotkanie z prof. Ireną Lipowicz, Rzeczniczką Praw Obywatelskich.

 

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące siedemnaście organizacji zrzeszonych w Koalicji, w tym trzyosobowa delegacja "Pracowni Różnorodności".

Na wstępie Monika Zima z PTPA zrekapitulowała prace nad "ustawą antydyskryminacyjną", w tym działania, w których uczestniczyła Koalicja - ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, które miały miejsce po poprzednim, październikowym spotkaniu Koalicji. Osobom uczestniczącym w spotkaniu przedstawiono tło uchwalenia przez Sejm i podpisania przez Prezydenta RP ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 roku, Nr 254, poz. 1700). Karolina Kędziora z PTPA pokrótce omówiła ustawę w jej ostatecznie uchwalonym brzmieniu. Następnie rozważono perspektywy funkcjonowania nowej ustawy – uchwalonej w brzmieniu sprzecznym z uwagami Koalicji zgłaszanymi w trakcie konsultacji społecznych - oraz możliwości jej zmiany. Dyskusji poddano też sytuację Rzecznika Praw Obywatelskich, którego nowa ustawa "bezkosztowo", tj. bez przyznania nowych funduszy na realizację tych zadań, uczyniła niezależnym organem równościowym (equality body), umocowanym nie tylko do ingerencji w relacje wertykalne (władza publiczna - podmioty prywatne) ale także w relacje horyzontalne (dyskryminacja w stosunkach pomiędzy podmiotami prywatnymi).

Rozważania przerwało przybycie Rzeczniczki Praw Obywatelskich, która wygłosiła obszerne wystąpienie dotyczące swoich nowych kompetencji i wizji ich realizacji. Prof. I. Lipowicz stwierdziła, że jej urząd nie otrzymał z budżetu środków na wykonanie nowych, bardzo obszernych zadań, że poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania są dotychczas bezskuteczne, że sytuację kadrową próbuje ratować tworząc tematyczne (dot. osób starszych, osób z niepełną sprawnością oraz cudzoziemców i cudzoziemek) zespoły eksperckie, działające społecznie, a ponadto poprzez spotkania z organizacjami LGBTQ. RPO podsumowała obecną sytuację stwierdzając, że w wyżej opisany sposób ("bezkosztowo") udaje jej się wykonywać około 1/5 jej nowych kompetencji. Na realizację pozostałych działań, w tym prowadzenia badań, monitoringu czy analiz sytuacji oraz publikowanie raportów i opracowań - nie ma pieniędzy. Prof. I. Lipowicz nadmieniła też, że brak jej konstytucyjnego umocowania do ingerencji w relacje horyzontalne i że jej domeną pozostanie kontrola relacji wertykalnych, na linii władza ? podmioty prywatne. Kreśląc plany swoich przyszłych działań i wspominając o zagrożeniach m.in. dla osób starszych ze strony tzw. odwróconej hipoteki, RPO zasygnalizowała jednak, że dopuszcza możliwość kontroli stosunków horyzontalnych. Prof. I. Lipowicz kilkakrotnie podkreśliła możliwość, potrzebę i swoją gotowość do współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi, proponując kilka form i kierunków tej współpracy.

W pozostałej części spotkania - po jego opuszczeniu przez RPO - dyskutowano o nowej formule i dalszych działaniach Koalicji, w tym o współpracy z RPO. Ponadto trzy organizacje należące do Koalicji przybliżyły swoje działania:

  • Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opowiedziała o nowym projekcie "Artykuł 32",
  • Witold Klaus z Towarzystwa Interwencji Prawnej opowiedział o testach wykrywających dyskryminację ze względu na rasę i narodowość m.in. w obszarze zatrudnienia,
  • Przemek Szczepłocki z SPR opowiedział, jak przebiegały przygotowania projektu nowelizacji kodeksu karnego.

Ostatnią część spotkania wypełniła krótka dyskusja nt. komunikacji wewnątrz Koalicji, którą poprowadziła Anna Kamińska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo.