GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Drugie spotkanie organizacji LGBTQ u Rzeczniczki Praw Obywatelskich

Zgodnie z zapowiedzią, Rzeczniczka Praw Obywatelskich ponownie spotkała się z osobami reprezentującymi organizacje LGBTQ. Tematem spotkania były kontakty osób LGBTQ z Policją oraz przestępczość motywowana homofobią. W spotkaniu wziął udział mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka.

Po sierpniowym spotkaniu "zapoznawczym" miało dziś miejsce pierwsze robocze spotkanie prof. Ireny Lipowicz z osobami reprezentującymi organizacje LGBTQ. Kampanię Przeciw Homofobii reprezentowały: Zofia Jabłońska, Anna Urbańczyk, Jan Świerszcz oraz Greg Czarnecki, Otwarte Forum - Urszula Pawlik, Transfuzję - Anna Grodzka i Stanisława Podobińska, a Pracownię Różnorodności - Przemek Szczepłocki. Komendanta Głównego Policji reprezentował mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz.

W centrum zainteresowania znalazły się kwestie:

  • podejścia Policji - jako instytucji oraz jako poszczególnych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy - do osób LGBTQ występujących jako zawiadamiające o przestępstwie, jako świadkowie przestępstw, jako pokrzywdzeni i jako sprawcy przestępstw,
  • szkolenia Policji w tematyce LGBTQ, przy czym omówiono dotychczasowe doświadczenia na tym polu, jak i plany oraz możliwe działania,
  • negatywnego i nieufnego stosunku osób LGBTQ do Policji - zastanawiano się nad sposobami wykreowania pozytywnego wizerunku Policji wśród osób LGBTQ.

Przedstawiciel KGP wyraźnie stwierdził, że "homofobiczny policjant to zły policjant" i zadeklarował gotowość do współpracy Policji z organizacjami LGBTQ. Wskazał jednocześnie, że Policja działą w oparciu o przepisy i nie może wychodzić poza ich ramy. Szef zespołu prawa karnego w Biurze RPO zaapelował o zgłaszanie Rzeczniczce Praw Obywatelskich wszystkich przypadków homofobicznego zachowania Policji oraz spraw, w których pokrzywdzonymi są osoby LGBTQ, szczególnie tych, które nie są objęte ściganiem z urzędu z uwagi na brak interesu społecznego – pomimo homofobicznego podłoża przestępstwa. RPO dopuściła możliwość swojej interwencji celem zmiany postępowania Policji i prokuratury w sprawach tego rodzaju. Po wysłuchaniu stanowiska mł. insp. K. Łaszkiewicza oraz głosów organizacji LGBTQ Rzeczniczka Praw Obywatelskich stwierdziła ponadto, że zaczyna dostrzegać zasadność postulatu penalizacji homofobicznych przestępstw z nienawiści. Szef zespołu prawa konstytucyjnego w Biurze RPO przypomniał dotychczasowe (bezowocne) wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. rozszerzenia zakresu ochrony prawno karnej art. 119, 256 i 257 kodeksu karnego. W tym kontekście prof. I. Lipowicz powtórzyła prośbę o przekazywanie jej informacji o przypadkach homofobicznych hate crimes ? mając takie argumenty łatwiej będzie przekonać sejm do zmiany kodeksu karnego. Ze swej strony organizacje LGBTQ przypomniały, że dysponują bardzo szczupłymi środkami, które pozwalają jedynie na reagowanie na zgłaszane im przypadki homofobii, natomiast nie umożliwiają poszukiwania takich przypadków; równocześnie większość ze zgłaszających się osób szuka pomocy, ale nie życzy sobie ujawniania swoich danych i często rezygnuje z zawiadomienia Policji. Ze strony organizacji padła również uwaga, że Policja czy inne agendy publiczne - pomimo możliwości nieporównywalnych z możliwościami organizacji LGBTQ – nie pracuje ani nad budowaniem zaufania wśród osób LGBTQ ani nie czyni starań o zgłaszanie jej homofobicznych przestępstw.

Wśród ustaleń ze spotkania znalazła się też propozycja opracowania pisemnego standardu postępowania Policji oraz pokrzywdzonej osoby LGBTQ. Publikacja ta podawałaby wzorcowe rozwiązania prawidłowego postępowania z osobami LGBTQ oraz zawierałaby informację o uprawnieniach, przysługujących pokrzywdzonym. Proste i zrozumiałe w treści oraz wydane w trwałej formie standardy byłby dostępne w jednostkach Policji oraz za pośrednictwem organizacji LGBTQ. RPO zadeklarowała pomoc w ich opracowaniu oraz wydaniu.

Kolejne spotkanie organizacji LGBTQ z Rzeczniczką Praw Obywatelskich poświęcone zostanie wyłącznie problematyce osób transpłciowych, w szczególności osób transseksualnych.
Rozgłoś