GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

E. Radziszewska nie chce dobrej ochrony przed dyskryminacją

Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” jest częścią Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Wcześniej informowaliśmy o uwagach Koalicji do projektu ustawy antydyskryminacyjnej, nad którą trwają prace w biurze Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Niestety okazało się, że prawie żadne ze zgłoszonych w konsultacjach społecznych uwag, nie zostały włączone do projektu. Koalicja wystosowała w tej sprawie list wyrażający rozczarowanie takim obrotem sprawy.

W przesłanym E. Radziszewskiej liście, datowanym na 7 sierpnia 2010, czytamy:

Pragniemy wyrazić rozczarowanie efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (projekt z dnia 21 maja 2010 r.). Z żalem odnotowujemy, że prawie żadna ze zgłoszonych przez stronę społeczną uwag nie została włączona do projektu. Zdaniem Koalicji, jeżeli projektowana ustawa wejdzie w życie w proponowanym przez Panią Minister kształcie, nie zapewni ona pełnej i skutecznej ochrony przed dyskryminacją grupom marginalizowanym i wykluczanym w wielu dziedzinach życia. Uważamy, że przyjęcie przez rząd strategii polegającej na wdrożeniu wyłącznie wymaganego przez UE minimum ochrony przed nierównym traktowaniem jest mało ambitne i krótkowzroczne. Zaproponowany przez Panią Minister zakres projektu ustawy pozostawia bez ochrony przed dyskryminacją wiele grup społecznych, które na co dzień doznają nierównego traktowania w wielu obszarach życia społecznego. Co więcej, szereg uwag zgłoszonych przez Koalicję na Rzecz Równych Szans odnoszących się do wdrażanego minimum nie zostało także wzięte pod uwagę, co naraża projekt na krytykę instytucji europejskich i dalsze zarzuty o jego niezgodność ze standardami międzynarodowymi. Ze zdziwieniem i rozczarowaniem przyjmujemy efekt przeprowadzonych konsultacji społecznych, które nie przyczyniły się do rzeczywistego dialogu między zainteresowanymi stronami. W naszej ocenie, nie przyczyniły się one do wypracowania ostatecznego i akceptowanego przez społeczeństwo obywatelskie kształtu projektu ustawy, chroniącego w sposób efektywny osoby narażone na dyskryminację. Dlatego też sposób w jaki zostały przeprowadzone opisane konsultacje społeczne budzi nasze uzasadnione podejrzenia, że konsultacje te miały jedynie formalny charakter. W związku z powyższym apelujemy o rozpoczęcie prawdziwego dialogu społecznego odnośnie projektu ustawy i polityki równościowej państwa. Z przyjemnością przedstawimy ponownie nasze stanowisko w sprawie przedmiotowego projektu ustawy oraz włączymy się w aktywną dyskusję na temat jego ostatecznego kształtu.

Pełna tresć listu
oswiadczenie-sierpien-2010-ostateczne-1.
Adobe Acrobat Document 60.1 KB