GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR odpowiada na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania

Kilka dni temu nasze stowarzyszenie otrzymało korespondencję z biura E. Radziszewskiej, o następującej treści:

Szanowni Państwo!

Z upoważnienia Pani Minister Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, mam przyjemność zaprosić Panią/a na spotkanie poświęcone problemom i postulatom środowisk LGBT, które odbędzie się w dniu 12 maja b.r. o godz. 14.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W załączeniu przesyłam agendę spotkania.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do dnia 10 maja b.r. na
adres mailowy: piotr.ozga@kprm.gov.pl.

Z poważaniem
Piotr Paweł Ozga
Specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Nasze stowarzyszenie zostało pozytywnie zaskoczone, iż pani Elżbieta Radziszewska zwołała takie spotkanie, zważywszy iż wcześniej dawała wyraz swojemu stanowisku, iż spotkania z organizacjami LGBTQ nie są potrzebne. Zmiana postawy w tym zakresie cieszy. Dołączona do zaproszenia agenda spotkania przewiduje dyskusję "nad problemami i postulatami środowisk LGBTQ w Polsce", nie ujawnia natomiast żadnych szczegółów. Z drugiej strony Stowarzyszeniu znane są publiczne wypowiedzi pani E. Radziszewskiej dotyczące problemów i postulatów zgłaszanych przez polskie organizacje LGBTQ. Wynika z nich, że pani E. Radziszewska nie zna innych obszarów dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jak tylko sferę prawa pracy.

SPR przypomina o swoim liście do premiera Donalda Tuska, w którym szczegółowo analizując dorobek pani E. Radziszewskiej na tym stanowisku, dochodzi do wniosku iż nie realizuje ona obowiązków wynikających z rozporządzenia powołującego jej biuro, oraz w swojej pracy wykazuje się niekompetencją i homofobią. SPR żądało wówczas, wspólnie ze wszystkimi innymi aktywnymi organizacjami LGBTQ, i nadal żąda odwołania jej z zajmowanego stanowiska.

Naszemu stowarzyszeniu nie są znane jakiekolwiek nowe okoliczności, które unieważniałyby albo dezaktualizowałyby ten apel. W szczególności SPR nie są znane nowe wypowiedzi ani działania pani E. Radziszewskiej, które pozwoliłyby
zweryfikować dotychczasowe stanowisko Stowarzyszenia odnośnie pełnienia przez panią E. Radziszewską funkcji Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. W takim stanie sprawy – podobnie jak inne organizacje i podmioty zaproszone na spotkanie 12 maja 2010 roku – Stowarzyszenie zwraca się o wyjaśnienie, czy pani E. Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania:

1. dostrzega potrzebę oraz możliwość prawnego uregulowania związków osób tej samej płci,

2. dostrzega potrzebę oraz możliwość rozszerzenia ochrony prawnokarnej przed przestępstwami z nienawiści, w tym przed mową nienawiści, na grupy oraz osoby wyróżniane na podstawie kryterium płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej,

3. powoła przy swoim Biurze stały zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, względnie czy zamierza w sposób regularny konsultować się z krajowymi organizacjami LGBTQ.

Od odpowiedzi w powyższym zakresie SPR uzależnia swoją decyzję o udziale w spotkaniu Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, panią Elżbietą Radziszewską.

Wystosowana przez nas odpowiedź
Spotkanie-12-maja-z-E.-Radziszewsk_25C4_
Adobe Acrobat Document 76.1 KB