GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Apel ws. handlu przedmiotami związanymi z nazizmem na Allegro.pl

SPR przyłącza się do apelu Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” skierowanego do właściciela serwisu Allegro.pl formy QXL Poland sp. z o. o. w sprawie handlu przedmiotami związanymi z nazizmem. Przesłaliśmy do dyrektora generalnego spółki pana Arjana Bakkera poniższy list.

 

Z informacji przekazanych nam przez Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" wynika, że za pośrednictwem administrowanego przez QXL Poland Sp. z o.o. portalu aukcyjnego www.allegro.pl prowadzona jest sprzedaż rzeczy będących nośnikami symboliki oraz innych treści nazistowskich, faszystowskich i rasistowskich, w szczególności: odzieży i gadżetów propagandowych oraz pism, druków zwartych, wydawnictw książkowych i muzycznych. Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" zwróciło naszą uwagę, że aukcje takich rzeczy są maskowane jako "kolekcjonerskie", choć nie ulega wątpliwości, że rzeczy te nie mają charakteru zabytkowego, muzealnego ani historycznego, bo powstały współcześnie. Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" twierdzi, że obserwuje od 20 do 40 aukcji takich rzeczy tygodniowo w samym tylko dziale muzycznym portalu www.allegro.pl.

Nasze Stowarzyszenie wyraża swoje głębokie zaniepokojenie powyższymi informacjami.

Wskazujemy, że przepisy obowiązującego prawa, w szczególności art. 13 Konstytucji RP oraz art. 256 kodeksu karnego, przewidują zakazy określonych zachowań i form działalności odwołujących się do praktyk oraz ideologii nazistowskich oraz innych totalitarnych. Jest dla nas oczywiste, że znakomita większość rzeczy, o których mowa wyżej, jest zbywana i nabywana za pośrednictwem portalu www.allegro.pl z zamiarem i w celu ich wykorzystania właśnie w ramach zachowań i działalności naruszających powołane wyżej zakazy. Zwracamy ponadto uwagę, że art. 256 kk, który w swoim znowelizowanym brzmieniu wejdzie w życie 08 czerwca 2010 roku, penalizuje obrót przedmiotowymi rzeczami, stanowiąc w § 2, że kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Jednocześnie ustawodawca przewidział, że nie popełnia przestępstwa, kto dopuścił się wyżej opisanego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

W świetle powyższego szczególnego znaczenia nabiera rola podmiotów umożliwiających obrót w/w rzeczami, w tym podmiotów administrujących internetowymi serwisami aukcyjnymi. Z tego względu nasze Stowarzyszenie z całą mocą popiera apel Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" o wprowadzenie i skuteczne egzekwowanie zakazu prowadzenia za pośrednictwem www.allegro.pl aukcji rzeczy będących nośnikami symboliki oraz innych treści nazistowskich, faszystowskich i rasistowskich. Nasze Stowarzyszenie wzywa Pana oraz QXL Poland Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w powyższym celu.