GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Urząd Marszałkowski nie wykorzysta naszych propozycji

Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” wzięło udział w konsultacjach programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami samorządowymi. Tylko trzy organizacje w całym regionie odpowiedziały na apel marszałka. Tym bardziej rozczarowuje, że żadna z naszych propozycji nie została zaakceptowana.

Wśród zgłoszonych przez nas inicjatyw znalazły się m.in.

1. W części dotyczącej propozycji zadań które mają stać się w 2010 przedmiotem konkursów samorządu województwa, SPR zgłosiło m. in. nastepujące propozyje:
- program wsparcia dla młodych lesbijek, gejów, osób transpłciowych i ich rodzin(pomoc psychologiczna, wsparcie, budowanie pozytywnej tożsamości), oraz szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 - szkolenia dla osób prowadzących zajęcia z przedmiotu "przygotowanie do życia w rodzinie" na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowych
- szkolenia uwrażliwiające dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji i straży miejskich dotyczące praw osób LGBTQ, poszanowania ich godności oraz zapobiegania dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej
 - monitoring przestępstw popełnianych na terenie województwa ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową - w celu oszacowania rozmiarów dyskryminacji tego typu dotykającej osoby LGBTQ
 - kursy samoobrony dla osób należących do grup szczególnie narażonych na przemoc - w tym osób LGBTQ
- zwiększanie zaangażowania społeczności w walkę z dyskryminacją,

2. W części proszą o informacje o oczekiwanym wsparciu poza-finansowego. I tu SPR proponuje:
- utworzenie w Urzędzie Marszałkowskim komórki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji:
upoważnionej do występowania, w szczególności do zajmowania stanowiska oraz interweniowania w imieniu Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa w sprawach dotyczących równego traktowania;
dysponującej personelem zorientowanym m.in. w problematyce dyskryminacji z uwagi na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek a także status społeczny i status ekonomiczny,
wyposażonej w zasoby umożliwiające współpracę z lokalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami i organizacjami zajmującymi się równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji.
 - utworzenie Wojewódzkiego Inkubatora Trzeciego Sektora, w którym nowe, małe lub "bezdomne" organizacje pozarządowe mogłyby mieć siedziby pracować i się rozwijać.

W cytowanych przez nas wcześniej badaniach pokazało się, że tylko 30% Polaków uważa, że ich kraj robi wystarczająco dużo aby walczyć z dyskryminacją. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. SPR może pomóc władzom publicznym to zmienić. Lecz władze publiczne także muszą chcieć to zmienić

Nasze stowarzyszenie skierowało pismo do Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego wyrażające nasze rozczarowanie takim przebiegiem sprawy.