GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR na Forum Organizacji Pozarządowych

W poniedziałek, 09 listopada, odbyło się VI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Po raz pierwszy w Forum uczestniczyła organizacja LGBTQ  - Pracownia Różnorodności znalazła się na liście zaproszonych.

 

Na ten moment przyszło nam trochę czekać - poprzednik SPR, czyli toruński oddział KPH, nie miał osobowości prawnej i nie był uznawany przez władze za pełnoprawną organizację czy partnera do spotkań. Wraz z rejestracją SPR otworzyły się przed nami nowe możliwości współpracy z m.in. samorządem miejskim i wojewódzkim.

Uroczystego otwarcia Forum dokonał Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia. W ramach merytorycznej części spotkania podano, że już wkrótce zostaną ogłoszone konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2010 rok, w którym Urząd Miasta Torunia chce przeznaczyć aż 4 miliony złotych na dotacje dla III sektora. Do wzięcia będą m.in. pieniądze ze wspierania rozwoju kultury i jej dóbr, realizację projektów artystycznych o walorach promocyjnych, czy ochronę i promocję zdrowia.

Kolejne fundusze będą będzie można uzyskać z puli, którą rozdysponuje urząd marszałkowski. Ta ma wynieść około 5,5 miliona złotych. W przyszłym tygodniu mają zostać ogłoszone bliższe informacje na temat budżetu i terminów naborów. Tu m.in. SPR będzie mogła starać się o wsparcie z programu dotyczącego kultury i sztuki (preferowane będą wydarzenia o minimum regionalnym charakterze lub związane z Rokiem Chopinowskim) oraz z programu dotyczącego upowszechniania praw człowieka (choć nie jest przesądzone, czy znajdą się na niego pieniądze). Z żalem musimy odnotować, że poza naszym zasięgiem są środki z programu edukacja i oświata – otrzymają je bowiem przede wszystkim te projekty, które promują nauki ścisłe. Przy ocenie wniosków będzie brane pod uwagę to, czy projekty mają aspekt ekologiczny (np. czy podczas festiwalu odbywa się segregacja śmieci) oraz czy w danym wydarzeniu mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością. Za spełnienie tych warunków przewidziano dodatkowe punkty.

Ewa Głodowska-Morawska, pełnomocniczka zarządu województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powiadomiła podczas Forum, że trwają prace nad zmianą prawa, które ułatwi życie małym organizacjom. Chodzi m.in. o możliwość wpisywania do wniosków wkładu rzeczowego – w przypadku projektów do 5 tysięcy złotych taki wkład mógłby wynosić do 10% budżetu. Z kolei Anna Stachowiak, przedstawicielka ministerstwa pracy i polityki społecznej, zreferowała prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ma się w niej pojawić możliwość zwolnienia z opłat za koszty sądowe przy wpisywaniu organizacji do rejestru OPP oraz konieczność uwzględniania przez samorząd terytorialny wkładu własnego organizacji (w tym np. pracy wolontariuszy i wolontariuszek). Warto przy tym zauważyć, że podczas sejmowych prac nad ustawą przepadła propozycja, by za działalność pożytku publicznego uznać walkę z dyskryminacją osób LGBTQ. Ostateczny wynik prac nowelizacyjnych będzie znany na początku przyszłego roku. Obie przedstawicielki władz przestrzegały też przed zbliżającym się końcem unijnych programów wspierających polskie organizacje – po 2015 roku strumień funduszy zostanie skierowanych na naszą wschodnią i południową granicę.