GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Czy województwo kujawsko-pomorskie stanie się pionierem walki z dyskryminacją w Polsce?

Tylko 30% Polaków uważa, że ich kraj robi wystarczająco dużo aby walczyć z dyskryminacją. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. SPR zgłasza propozycje aby pomóc władzom publicznym to zmienić.

 

Mając na uwadze iż Polacy oczekują bardziej zdecydowanych i głębokich działań władz na rzecz zmniejszenia dyskryminacji, toruńskie Stowarzyszenie „Pracownia Róźnorodności” (SPR) postanowiło wziąć udział w konsultacjach do programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 i wspomóc samorządowców swoimi pomysłami. To w drodze konsultacji wypracowane zostaną zadania, jakich wsparcia podejmie się samorząd województwa.

Toruńskie stowarzyszenie SPR – które zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i queer (LGBTQ) – zgłosiło wiele uwag i propozycji. Duża część spośród nich to przełomowe, jak na Polskie warunki, inicjatywy.

Instytucje świadczące usługi publiczne często nie mają wiedzy czym jest dyskryminacja i doświadczenia jak z nią walczyć. Nasze propozycje są pierwszym krokiem do zaznaczenia tej tematyki u osób odpowiedzialnych za kształt naszej rzeczywistości i zachęcania ich do działania - skomentował propozycje SPR Przemek Szczepłocki, prawnik organizacji.

Przygotowany przez urzędników formularz konsultacyjny składał się z dwóch części. W pierwszej, dotyczącej propozycji zadań które mają stać się w 2010 przedmiotem konkursów samorządu województwa, SPR zgłosiło m. in. nastepujące propozyje:
- program wsparcia dla młodych lesbijek, gejów, osób transpłciowych i ich rodzin (pomoc psychologiczna, wsparcie, budowanie pozytywnej tożsamości), oraz szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
- szkolenia dla osób prowadzących zajęcia z przedmiotu „przygotowanie do życia w rodzinie” na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowych
- szkolenia uwrażliwiające dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji i straży miejskich dotyczące praw osób LGBTQ, poszanowania ich godności oraz zapobiegania dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej
 - monitoring przestępstw popełnianych na terenie województwa ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową - w celu oszacowania rozmiarów dyskryminacji tego typu dotykającej osoby LGBTQ
- kursy samoobrony dla osób należących do grup szczególnie narażonych na przemoc – w tym osób LGBTQ
- zwiększanie zaangażowania społeczności w walkę z dyskryminacją,

W drugiej części urzędnicy proszą o informacje o oczekiwanym wsparciu poza-finansowego. I tu SPR proponuje:
- utworzenie w Urzędzie Marszałkowskim komórki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji:
upoważnionej do występowania, w szczególności do zajmowania stanowiska oraz interweniowania w imieniu Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa w sprawach dotyczących równego traktowania;
dysponującej personelem zorientowanym m.in. w problematyce dyskryminacji z uwagi na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek a także status społeczny i status ekonomiczny,
wyposażonej w zasoby umożliwiające współpracę z lokalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami i organizacjami zajmującymi się równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji.
- utworzenie Wojewódzkiego Inkubatora Trzeciego Sektora, w którym nowe, małe lub „bezdomne” organizacje pozarządowe mogłyby mieć siedziby pracować i się rozwijać.

Aktywny udział władz publicznych w walce z dyskryminacją i kreowaniu pozytywnych postaw to klucz do bardziej wolnego, szczęśliwszego, równego i różnorodnego społeczeństwa – dodaje Przemek, reprezentujący SPR.